Informacja pochodzi ze strony: BIP Gostyń - http://www.bip.gostyn.pl

© 2003-2004 Dariusz Włodarczyk


Sposób udzielania informacji o środowisku

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2008r. nr 199, poz. 1227 ze zm.) – organy administracji są obowiązane do udostępniania każdemu informacji o środowisku i jego ochronie znajdujących się w ich posiadaniu lub które są dla nich przeznaczone.
Informacje o środowisku i jego ochronie udostępnia się na pisemny wniosek.
Bez pisemnego wniosku udostępnia się:

  1. informację niewymagającą wyszukiwania;
  2. informacje na okoliczność wystąpienia klęski żywiołowej.

Od podmiotu żądającego informacji o środowisku i jego ochronie nie wymaga się wykazania interesu prawnego lub faktycznego.
Organ administracji udostępnia informację o środowisku i jego ochronie bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia otrzymania wniosku. Termin ten może zostać przedłużony do 2 miesięcy ze względu na stopień skomplikowania sprawy.
Dokumenty, o których dane są zamieszczane w publicznie dostępnych wykazach, udostępnia się w dniu złożenia wniosku.
Organy administracji obowiązane są do prowadzenia publicznie dostępnych wykazów danych o dokumentach zawierających informację o środowisku w formie elektronicznej.
Wykaz prowadzony przez Urząd Miejski w Gostyniu dostępny jest na stronie internetowej pod adresem:

www.ekokarty.pl/wykaz/umgostyn

OPŁATY:

  1. Wyszukiwanie i przeglądanie w siedzibie organu administracji dokumentów wyszczególnionych w publicznie dostępnym wykazie jest bezpłatne.
  2. Za wyszukanie informacji, a także za przekształcenie informacji w formę wskazaną we wniosku, sporządzanie kopii dokumentów lub danych oraz ich przesłanie organ administracji pobiera opłaty w wysokości odzwierciedlającej związane z tym uzasadnione koszty.
  3. Opłat tych nie pobiera się, jeżeli wniosek został złożony przez organ administracji.
  4. Szczegółowe stawki opłat określa w drodze rozporządzenia minister właściwy do spraw środowiska.
Informacja utworzona przez:
Data utworzenia informacji: 01/07/2003
Data ostatniej modyfikacji: 10/05/2011
Informację opublikował:
Numer bieżącej wersji: 9

Informacja pochodzi ze strony: BIP Gostyń - http://www.bip.gostyn.pl

© 2003-2004 Dariusz Włodarczyk