Informacja pochodzi ze strony: BIP Gostyń - http://www.bip.gostyn.pl

© 2003-2004 Dariusz Włodarczyk


Gospodarka przestrzenna

Polityka przestrzenna gminy (prowadzona w oparciu o przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym), określająca lokalne zasady gospodarowania przestrzenią zawarta jest w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

http://www.bip.gostyn.pl/Rada-Miejska/Uchwaly/XVII-158-2007

Natomiast w celu ustalenia przeznaczenia terenów oraz sposobu ich zagospodarowania i zabudowy sporządza się miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, których ustalenia, wraz z innymi przepisami, kształtują sposób wykonywania prawa własności nieruchomości. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, stanowiące akty prawa miejscowego, sporządzane są przez burmistrza, zaś uchwalane przez radę miejską, przy czym wiążące dla organów gminy przy opracowaniu planów są ustalenia studium. Zasadniczymi elementami każdego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego są: część tekstowa (uchwała) oraz graficzna (rysunek planu).

Wykaz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących w gminie Gostyń można pobrać poniżej.

http://www.gostyn.pl/pliki/2012_01_rejestr_mpzp_2.pdf

Szczegółową informację dotyczącą złożenia wniosków w sprawach dotyczących zagospodarowania przestrzennego można uzyskać w Wydziale Rozwoju I Inwestycji Urzędu Miejskiego w Gostyniu ul.Wrocławska nr 256, pokój nr 5, tel. (65) 5752118, (65) 5752119.

Informacja utworzona przez:
Data utworzenia informacji: 01/07/2003
Data ostatniej modyfikacji: 25/01/2012
Informację opublikował:
Numer bieżącej wersji: 12

Informacja pochodzi ze strony: BIP Gostyń - http://www.bip.gostyn.pl

© 2003-2004 Dariusz Włodarczyk