Nagłówek strony
 
   
» Jak korzystać z BIP : Urząd Miejski : Komórki organizacyjne : Wydział Spraw Obywatelskich

Wydział Spraw Obywatelskich

Kontakt

Dorota Hołoga

Naczelnik Wydziału
Siedziba: ul. Wrocławska 256, pok. nr 16
Tel. +48 65 5752136
e-mail: dhologa@um.gostyn.pl

Anna Kurczewska

Stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych
Siedziba: ul. Wrocławska 256, pok. nr 15
Tel. +48 65 5752134
e-mail: akurczewska@um.gostyn.pl

Ewa Giernaś

Stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych
Siedziba: ul. Wrocławska 256, pok. nr 15
Tel. +48 65 5752134
e-mail: egiernas@um.gostyn.pl

Hanna Bartkowiak

Stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych
Siedziba: ul. Wrocławska 256, pok. nr 15
Tel. +48 65 5752134
e-mail: hbartkowiak@um.gostyn.pl

Leszek Borowczyk

Stanowisko ds. zarządzania kryzysowego
Siedziba: ul. Wrocławska 256, piwnica
Tel. +48 65 5752140
e-mail: lborowczyk@um.gostyn.pl

Zenon Perczak

Stanowisko ds. obronnych
Siedziba: ul. Wrocławska 256, piwnica
Tel. +48 65 5752141
e-mail: zperczak@um.gostyn.pl

Maria Dziubałka

Stanowisko ds. działalności gospodarczej
Siedziba: ul. Wrocławska 256, po. nr 3
Tel. +48 65 5752166
e-mail: mdziubalka@um.gostyn.pl

Kompetencje

Wydział Spraw Obywatelskich prowadzi sprawy z zakresu:

 1. dowodów osobistych,
 2. ewidencji ludności,
 3. stałego rejestru wyborców,
 4. wyborów samorządowych, parlamentarnych, prezydenckich i referendów,
 5. zbiórek publicznych i zgromadzeń,
 6. rejestracji urodzeń, małżeństw, zgonów i innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny,
 7. sporządzania aktów stanu cywilnego wraz z ich bieżąca aktualizacją,
 8. wydawania odpisów aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń i decyzji administracyjnych w zakresie zdarzeń stanu cywilnego,
 9. zmiany lub ustalenia pisowni imion i nazwisk,
 10. ewidencji działalności gospodarczej,
 11. zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
 12. licencji na wykonywanie transportu drogowego,
 13. powszechnego obowiązku obrony,
 14. zarządzania kryzysowego,
 15. ochrony przeciwpowodziowej, przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia, zdrowia i środowiska,
 16. obrony cywilnej,
 17. akcji kurierskiej i świadczeń na rzecz obrony kraju,
 18. systemu łączności, alarmowania i współdziałania uczestników działań ratowniczych.

Upoważnienia

Dorota Hołoga

 1. Do podpisywania w imieniu Burmistrza Gostynia dokumentów związanych z udzielaniem zamówień publicznych.
 2. Do obsługi systemu informatycznego oraz urządzeń wchodzących w jego skład służących do przetwarzania danych:
  • w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych,
  • w zakresie ewidencji świadczeń rzeczowych i osobistych,
  • w zakresie ewidencji sił i środków Szefa OC gminy Gostyń.
 3. Do podpisywania i wydawania:
  • odpowiedzi na wnioski o udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych, ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych,
  • poświadczeń życia.
 4. Do przeprowadzenia czynności sprawdzających mających na celu zweryfikowanie składanych oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych.
 5. Do przeprowadzania kontroli jednostek gastronomicznych i handlowych w zakresie realizacji przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w zakresie należącym do zadań gminy.
 6. Do potwierdzania danych związanych z wyjazdem mnieszkańców gminy Gostyń do pracy sezonowej poza terytorium RP.
 7. Do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Burmistrza w zakresie:
  • decyzji o wykreśleniu z działalności gospodarczej,
  • decyzji dotyczących wydawania i cofania zezwoleń na sprzedaż oraz podawanie napojów alkoholowych,
  • zaświadczeń o wpisanie do ewidencji działalności gospodarczej
  • odmowy udostępniania danych ze zbiorów meldunkowych, ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych,
  • w sprawie wymeldowania i zameldowania,
  • uchylenia zameldowania i wymeldowania,
  • uznania żołnierza za sprawującego bezpośrednia opiekę nad członkiem rodziny,
  • uznania żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny i żołnierza samotnego
 8. Do wydania decyzji o wpisaniu lub odmowie wpisania do rejestru wyborców oraz zawiadomień związanych z aktualizacją stałego rejestru wyborców.
 9. Do podpisywania:
  • zezwoleń na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym,
  • zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym,
  • licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.
 10. Do przetwarzania danych osobowych zgromadzonych w rejestrze PESEL, Rejestrze Dowodów Osobistych i Rejestrze Stanu Cywilnego oraz w systemach teleinformatycznych, w których prowadzone są przedmiotowe rejestry, w związku z wykonywaniem zadań w zakresie ww. rejestrów i systemów teleinformatycznych, w tym w celu dokonywania rejestracji danych

Ewa Giernaś

 1. Do przyjmowania wniosków i sporządzania formularzy (druków ścisłego zarachowania) dotyczących wydawania dowodów osobistych.
 2. Do obsługi systemu informatycznego oraz urządzeń wchodzących w jego skład służących do przetwarzania danych w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych.
 3. Upoważnienie do odbioru dowodów osobistych w celu wydania ich wnioskodawcom z terenu gminy Gostyń.
 4. Do przetwarzania danych osobowych zgromadzonych w rejestrze PESEL, Rejestrze Dowodów Osobistych oraz w systemach teleinformatycznych, w których prowadzone są przedmiotowe rejestry, w związku z wykonywaniem zadań w zakresie ww. rejestrów i systemów teleinformatycznych, w tym w celu dokonywania rejestracji danych

Anna Kurczewska

 1. Do przyjmowania wniosków i sporządzania formularzy (druków ścisłego zarachowania) dotyczących wydawania dowodów osobistych.
 2. Do obsługi systemu informatycznego oraz urządzeń wchodzących w jego skład służących do przetwarzania danych w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych.
 3. Upoważnienie do odbioru dowodów osobistych w celu wydania ich wnioskodawcom z terenu gminy Gostyń.
 4. Do przetwarzania danych osobowych zgromadzonych w rejestrze PESEL, Rejestrze Dowodów Osobistych oraz w systemach teleinformatycznych, w których prowadzone są przedmiotowe rejestry, w związku z wykonywaniem zadań w zakresie ww. rejestrów i systemów teleinformatycznych, w tym w celu dokonywania rejestracji danych.

Hanna Bartkowiak

 1. Do przyjmowania wniosków i sporządzania formularzy (druków ścisłego zarachowania) dotyczących wydawania dowodów osobistych.
 2. Do podpisywania i wydawania odpisów zupełnych i skróconych aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń z ksiąg stanu cywilnego.
 3. Do obsługi systemu informatycznego oraz urządzeń wchodzących w jego skład służących do przetwarzania danych w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych.
 4. Upoważnienie do odbioru dowodów osobistych w celu wydania ich wnioskodawcom z terenu gminy Gostyń.
 5. Do przetwarzania danych osobowych zgromadzonych w rejestrze PESEL, Rejestrze Dowodów Osobistych i Rejestrze Stanu Cywilnego oraz w systemach teleinformatycznych, w których prowadzone są przedmiotowe rejestry, w związku z wykonywaniem zadań w zakresie ww. rejestrów i systemów teleinformatycznych, w tym w celu dokonywania rejestracji danych, jak również do nadawania użytkownikom powyższych rejestrów i systemów teleinformatycznych określonych uprawnień do dostępu.

Maria Dziubałka

 1. Do obsługi systemu informatycznego oraz urządzeń wchodzących w jego skład służących do przetwarzania danych:
  • w zakresie ewidencji ludności (wgląd i wykorzystanie danych dla potrzeb realizacji zadań wynikających z zakresu czynności),
  • w zakresie ewidencji działalności gospodarczej.
 2. Do przeprowadzania czynności sprawdzających mających na cel zweryfikowanie składnych oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych.
 3. Do przeprowadzania kontroli jednostek gastronomicznych i handlowych w zakresie realizacji przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w zakresie należącym do zadań gminy.
 4. do podpisywania decyzji administracyjnych w zakresie:
  • decyzji o wykreśleniu działalności gospodarczej,
  • decyzji dotyczących wydawania i cofania zezwoleń na sprzedaż oraz podawanie napojów alkoholowych,
  • zaświadczeń o wpisanie do ewidencji działalności gospodarczej.

Zenon Perczak

 1. Do obsługi systemu informatycznego oraz urządzeń wchodzących w jego skład służących do przetwarzania danych w zakresie:
  • ewidencji ludności (wgląd i wykorzystanie danych dla potrzeb realizacji zadań wynikających z zakresu czynności)
  • w zakresie ewidencji sił i środków Szefa OC gminy Gostyń.

Leszek Borowczyk

 1. Do obsługi systemu informatycznego oraz urządzeń wchodzących w jego skład służących do przetwarzania danych w zakresie:
  • ewidencji ludności (wgląd i wykorzystanie danych dla potrzeb realizacji zadań wynikających z zakresu czynności)
  • w zakresie ewidencji sił i środków Szefa OC gminy Gostyń.

W ramach Wydziału Spraw Obywatelskich funkcjonują

Ilość odsłon podstrony: 10177

Redakcja biuletynu | Informacje nieudostępnione w BIP | Statystyki serwera