Nagłówek strony
 
   
» Jak korzystać z BIP : Urząd Miejski : Komórki organizacyjne : Wydział Rozwoju i Inwestycji

Wydział Rozwoju i Inwestycji

Kontakt

Henryk Sadzki

Naczelnik Wydziału
Siedziba: ul. Wrocławska 256, pok. nr 6
Tel. +48 65 5752124
e-mail: hsadzki@um.gostyn.pl

Roman Sobkowiak

Zastępca naczelnika wydziału
Siedziba: ul. Wrocławska 256, pok. nr 5
Tel. +48 65 5752119
e-mail: rsobkowiak@um.gostyn.pl

Piotr Musielak

Stanowisko ds. inwestycji
Siedziba: ul. Wrocławska 256, pok. nr 6
Tel. +48 65 5752122
e-mail: pmusielak@um.gostyn.pl

Zofia Jankowska

Stanowisko ds. inwestycji
Siedziba: ul. Wrocławska 256, pok. nr 6
Tel. +48 65 5752122
e-mail: zjankowska@um.gostyn.pl

Magdalena Talaga

Stanowisko ds. inwestycji z udziałem środków funduszy pomocowych
Siedziba: ul. Wrocławska 256, pok. nr 7
Tel. +48 65 5752148
e-mail: mtalaga@um.gostyn.pl

Justyna Zaborowska

Stanowisko ds. planowania przestrzennego
Siedziba: ul. Wrocławska 256, pok. nr 5
Tel. +48 65 5752118
e-mail: jzaborowska@um.gostyn.pl

Donata Nawrocka

Stanowisko ds. ochrony środowiska
Siedziba: ul. Wrocławska 256, pok. nr 4
Tel. +48 65 5752121
e-mail: dnawrocka@um.gostyn.pl

Marzena Paluszkiewicz

Stanowisko ds. planowania przestrzennego
Siedziba: ul. Wrocławska 256, pok. nr 5
Tel. +48 65 5752118
e-mail: mpaluszkiewicz@um.gostyn.pl

Przemysław Kuczyński

Stanowisko ds. planowania przestrzennego
Siedziba: ul. Wrocławska 256, pok. nr 4
Tel. +48 65 5752121
e-mail: pkuczynski@um.gostyn.pl

Paweł Sokołowski

Stanowisko ds. koordynacji i planowania inwestycji
Siedziba: ul. Wrocławska 256, pok. nr 6
Tel. +48 65 5752123
e-mail: psokolowski@um.gostyn.pl

Krzysztof Fekecz

Stanowisko ds. pozyskiwania środków zewnętrznych
Siedziba: ul. Wrocławska 256, pok. nr 7
Tel. +48 65 5752148
e-mail: kfekecz@um.gostyn.pl

Kompetencje

Wydział Rozwoju i Inwestycji prowadzi sprawy z zakresu:

 1. realizowania inwestycji gminnych:
  1. przygotowywania zleceń dotyczących wykonania projektów technicznych pod inwestycje gminne,
  2. przygotowywania materiałów do przetargów na roboty inwestycyjne i remontowe w zakresie prac prowadzonych przez wydział,
  3. sporządzania umów w zakresie realizowanych zadań inwestycyjnych,
  4. przygotowywania projektów i wniosków o środki pomocowe na realizację inwestycji,
  5. prowadzenia procedury przetargowej na realizację inwestycji z udziałem środków pomocowych,
  6. nadzoru nad realizacją inwestycji gminnych,
  7. dokonywania odbiorów i przeglądów gwarancyjnych i pogwarancyjnych realizowanych zadań inwestycyjnych,
  8. koordynowania i opracowywania bieżących i wieloletnich planów inwestycyjnych,
  9. projektowania układu komunikacyjnego,
  10. nadzoru nad Zakładem Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
 2. planowania przestrzennego:
  1. monitorowania i analizy stanu zagospodarowania gminy,
  2. prowadzenia spraw związanych ze sporządzaniem dokumentów planistycznych (studium, mpzp),
  3. prowadzenia rejestrów i archiwizacji dokumentów planistycznych stanowiących akty prawa miejscowego,
  4. prowadzenia spraw wynikających z ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, a w szczególności: ustalania warunków zabudowy, ustalania lokalizacji celu publicznego, ustalania wysokości należności z tytułu wzrostu lub obniżenia wartości nieruchomości, opiniowania wstępnych projektów podziałów geodezyjnych,
 3. rozwoju gminy:
  1. wyznaczania kierunków rozwoju gminy,
  2. realizacji zadań wynikających z Planu Rozwoju Lokalnego i innych dokumentów określających strategiczne kierunki rozwoju Gminy,
 4. ochrony zabytków i opieki nad zabytkami - prowadzenia gminnej ewidencji zabytków,
 5. numeracji porządkowej nieruchomości w miejscowościach:
  1. ustalania numerów porządkowych nieruchomości zabudowanych oraz przeznaczonych pod zabudowę zgodnie z mpzp,
  2. prowadzenia i aktualizowania ewidencji numeracji porządkowej,
 6. nazewnictwa ulic:
  1. nadawania nazw ulicom i placom,
  2. prowadzenia i aktualizowania ewidencji nazw ulic i placów,
 7. ochrony przyrody:
  1. prowadzenia spraw związanych z usunięciem drzew lub krzewów,
  2. inicjowania działań związanych z ochroną walorów krajobrazowych obszarów położonych na terenie Gminy,
 8. ochrony wód - prowadzenie spraw związanych ze zmianą stanu wód na gruncie,
 9. gospodarki odpadami - opiniowanie decyzji zatwierdzających program gospodarki odpadami niebezpiecznymi,
 10. ochrony środowiska:
  1. prowadzenia spraw związanych z przygotowaniem programu ochrony środowiska,
  2. przygotowania projektu budżetu Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz nadzoru nad jego realizacją,
  3. przygotowania i koordynacji realizacji planu gospodarki odpadami;
 11. prawa geologicznego i górniczego - opiniowanie i uzgadnianie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin.
 12. tworzenia wielkopowierzchniowych obiektów handlowych – wydawanie zezwoleń na ich tworzenie,
 13. prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy.
 14. pozyskiwania zewnętrznych źródeł dofinansowania poprzez:
  1. wyszukiwanie i gromadzenie informacji o możliwościach pozyskiwania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych, zwłaszcza w zakresie środków pomocowych Unii Europejskiej,
  2. podejmowanie inicjatyw i przygotowywanie propozycji ich wykorzystania we współpracy z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miejskiego,
  3. koordynację prac związanych z przygotowywaniem dokumentów strategicznych Gminy,
  4. współpracę z komórkami organizacyjnymi w zakresie aktualizacji dokumentów strategicznych Gminy,
  5. koordynację prac związanych z przygotowywaniem wniosków o pozyskanie środków,
  6. współpracę z instytucjami i organizacjami dystrybuującymi środki finansowe oraz z firmami zewnętrznymi, zajmującymi się obsługą środków zewnętrznych i doradztwem konsultingowym w tym zakresie,
  7. współpracę z zakładami i jednostkami budżetowymi Gminy oraz gminnymi placówkami oświatowymi i instytucjami,
  8. współpracę z podmiotami gospodarczymi, jednostkami gminnymi, urzędami, stowarzyszeniami oraz innymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych i realizacji programów pomocowych,
  9. pomoc w zakresie wypełniania wniosków o zewnętrzne środki finansowania świadczoną na rzecz jednostek organizacyjnych Gminy,
  10. współpracę z Biurem Organizacji i Kadr w zakresie ustalania planu szkoleń dotyczących pozyskiwania środków zewnętrznych.

Upoważnienia

Henryk Sadzki

 1. Do obsługi systemu informatycznego oraz urządzeń wchodzących w jego skład służących do przetwarzania danych:
  • w zakresie ewidencji ludności (wgląd i wykorzystywanie danych dla potrzeb realizacji zadań wynikających z zakresu czynności),
  • w zakresie ewidencji gruntów,
  • w zakresie ewidencji wniosków o warunki zabudowy, wstępne podziały geodezyjne nieruchomości.
 2. Do podpisywania w imieniu Burmistrza Gostynia dokumentów związanych z udzielaniem zamówień publicznych.
 3. Do składania do Starostwa Powiatowego wniosków o pozwolenia na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, zgłoszeniem robót i odbioru decyzji na budowę.
 4. Do przekazywania placu budowy i odbioru inwestycji kubaturowych, drogowych i innych zadań realizowanych przez Wydział Rozwoju i Inwestycji

Roman Sobkowiak

 1. Do obsługi systemu informatycznego oraz urządzeń wchodzących w jego skład służących do przetwarzania danych:
  • w zakresie ewidencji ludności (wgląd i wykorzystywanie danych dla potrzeb realizacji zadań wynikających z zakresu czynności),
  • w zakresie ewidencji gruntów,
  • w zakresie ewidencji wniosków o warunki zabudowy, wstępne podziały geodezyjne nieruchomości.
 2. Do stwierdzania ostateczności decyzji w zakresie:
  • warunków zabudowy,
  • ustalenia lokalizacji celu publicznego.
 3. Do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie:
  • decyzji o warunkach zabudowy,
  • decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
  • postanowienia w sprawie opiniowania wstępnych projektów podziałów nieruchomości oraz stwierdzania ostateczności decyzji w zakresie:
   • warunków zabudowy,
   • ustalenia lokalizacji celu publicznego.

Zofia Jankowska

 1. Do obsługi systemu informatycznego oraz urządzeń wchodzących w jego skład służących do przetwarzania danych (wgląd i wykorzystywanie danych dla potrzeb realizacji zadań wynikających z zakresu czynności) w zakresie ewidencji ludności.

Piotr Musielak

 1. Do obsługi systemu informatycznego oraz urządzeń wchodzących w jego skład służących do przetwarzania danych (wgląd i wykorzystywanie danych dla potrzeb realizacji zadań wynikających z zakresu czynności) w zakresie ewidencji ludności.

Bogusław Pakuła

 1. Do obsługi systemu informatycznego oraz urządzeń wchodzących w jego skład służących do przetwarzania danych (wgląd i wykorzystywanie danych dla potrzeb realizacji zadań wynikających z zakresu czynności) w zakresie ewidencji ludności.

Magdalena Talaga

 1. Do obsługi systemu informatycznego oraz urządzeń wchodzących w jego skład służących do przetwarzania danych (wgląd i wykorzystywanie danych dla potrzeb realizacji zadań wynikających z zakresu czynności) w zakresie ewidencji ludności.

Donata Nawrocka

 1. Do obsługi systemu informatycznego oraz urządzeń wchodzących w jego skład służących do przetwarzania danych:
  • w zakresie ewidencji ludności (wgląd i wykorzystywanie danych dla potrzeb realizacji zadań wynikających z zakresu czynności),
  • w zakresie ewidencji gruntów,
  • w zakresie ewidencji wniosków o warunki zabudowy, wstępne podziały geodezyjne nieruchomości.
 2. Do wydawania postanowień opiniujących w zakresie gospodarowania odpadami oraz w sprawach z zakresu prawa geologicznego i górniczego.
 3. Do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie:
  • decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów,
  • decyzji o wymierzeniu administracyjnej kary pieniężnej za zniszczenie terenów zieleni, drzew i krzewów, bez wymaganego zezwolenia,
  • decyzji zezwalającej na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
  • decyzji o przywróceniu stanu wody na gruncie do stanu poprzedniego,
  • decyzji o wydawanych w przypadkach zwykłego korzystania z środowiska przez osobę fizyczną.
 4. Do wykonywania funkcji kontrolnych w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska przez osoby fizyczne nie będące przedsiębiorcami.
 5. Do prowadzenia nadzoru nad realizacją obowiązków ciążących na właścicielach nieruchomości, wnikających z przepisów o utrzymaniu czystości i porządku oraz kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy w zakresie zgodności wykonywalnej działalności z udzielonym zezwoleniem.

Justyna Zaborowska

 1. Do obsługi systemu informatycznego oraz urządzeń wchodzących w jego skład służących do przetwarzania danych:
  • w zakresie ewidencji ludności (wgląd i wykorzystywanie danych dla potrzeb realizacji zadań wynikających z zakresu czynności),
  • w zakresie ewidencji gruntów,
  • w zakresie ewidencji wniosków o warunki zabudowy, wstępne podziały geodezyjne nieruchomości.

Marzena Paluszkiewicz

 1. Do obsługi systemu oraz urządzeń wchodzących w jego skład służących do przetwarzania danych osobowych
 2. Upoważnienie do stwierdzania ostateczności decyzji administracyjnych

Przemysław Kuczyński

 1. Do obsługi systemu oraz urządzeń wchodzących w jego skład służących do przetwarzania danych osobowych

Paweł Sokołowski

 1. Do obsługi systemu oraz urządzeń wchodzących w jego skład służących do przetwarzania danych osobowych

Krzysztof Fekecz

 1. Do obsługi systemu informatycznego oraz urządzeń wchodzących w jego skład służących do przetwarzania danych w zakresie ewidencji ludności (wgląd i wykorzystywanie danych dla potrzeb realizacji zadań wynikających z zakresu czynności).
Ilość odsłon podstrony: 8422
Informacja utworzona przez:
Data utworzenia informacji: 09/08/2005
Data ostatniej modyfikacji: 26/02/2014
Informację opublikował:
Numer bieżącej wersji: 40

Redakcja biuletynu | Informacje nieudostępnione w BIP | Statystyki serwera