Nagłówek strony
 
   
» Jak korzystać z BIP : Urząd Miejski : Komórki organizacyjne : Wydział Oświaty i Spraw Spo...

Wydział Oświaty i Spraw Społecznych

Kontakt

Jerzy Wabiński

Naczelnik Wydziału
Siedziba: ul. Wrocławska 256
Tel. +48 65 5752168
e-mail: jwabinski@um.gostyn.pl

Krzysztof Mazurek

Stanowisko ds. oświaty i zdrowia
Siedziba: ul. Wrocławska 256
Tel. +48 65 5752169
e-mail: kmazurek@um.gostyn.pl

Katarzyna Gubańska

Stanowisko ds. społecznych i współpracy z organizacjami pozarządowymi
Siedziba: ul. Wrocławska 256
Tel. +48 65 5752170
e-mail: kgubanska@um.gostyn.pl

Magdalena Rajewska

Pełnomocnik ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii
Siedziba: ul. Wrocławska 256
Tel. +48 65 5752131
e-mail: mrajewska@um.gostyn.pl

Kompetencje

Wydział Oświaty i Spraw Społecznych prowadzi sprawy z zakresu:

 1. edukacji:
  1. inspirowania i wspierania nowych przedsięwzięć edukacyjnych we współpracy z dyrektorami szkół,
  2. nadzoru nad realizacją zadań Gminy w dziedzinie edukacji,
  3. przygotowywania analiz, propozycji i materiałów niezbędnych do: kształtowania sieci szkolnej, zakładania, przekształcania i likwidacji gminnych jednostek oświatowych, zatwierdzania arkuszy organizacyjnych placówek oświatowych, powierzenia stanowisk kierowniczych w oświacie gminnej i odwoływania z tych stanowisk, oceniania dyrektorów gminnych jednostek oświatowych,
  4. zapewnienia dzieciom do lat 6 rocznego przygotowania przedszkolnego,
  5. prowadzenia rejestru niepublicznych i publicznych szkół i przedszkoli,,
  6. przyznawania dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
  7. przeprowadzania postępowań egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego,
  8. występowanie o nadanie orderów i odznaczeń oraz nagród Kuratora Oświaty i Ministra dla dyrektorów placówek oświatowych,
  9. przyznawania nagród Burmistrza Gostynia dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze,
  10. udziału w programach zewnętrznych finansujących działalność bieżącą i inwestycyjną placówek oświatowych.
 2. spraw społecznych:
  1. podejmowania i wspierania inicjatyw mających na celu przeciwdziałanie patologiom społecznym,
  2. współpracy z organizacjami i stowarzyszeniami na rzecz promocji zdrowia i rodziny, wolontariatu i pożytku publicznego,
  3. obsługi administracyjnej Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
  4. przyjmowania i załatwiania wniosków o leczenie odwykowe osób uzależnionych od alkoholu,
  5. opracowywania programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie i koordynowaniu zadań wynikających z tych programów,
  6. prowadzenia działań wspomagających działalność instytucji i stowarzyszeń służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii oraz przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
  7. współpracy z jednostkami organizacyjnymi gminy, ze stowarzyszeniami i organizacjami działającymi na rzecz rozwoju kultury, sportu i turystyki,
  8. udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym,
  9. przyznawania stypendiów sportowych,
  10. przyznawania nagród stypendialnych Rady Miejskiej w Gostyniu,
  11. obsługi administracyjnej Gminnej Komisji Stypendialnej, Gminnej Rady Sportu, Komisji Opiniującej oraz Komisji Stypendialnej i Nagród,
 3. współpracy z Młodzieżową Radą Miejską,
 4. sprawowania nadzoru nad gminnymi jednostkami oświatowymi, Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Domem Dziennego Pobytu, Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, Biblioteką Publiczną Miasta i Gminy, Muzeum oraz Gostyńskim Ośrodkiem Kultury „Hutnik”.

Upoważnienia

Jerzy Wabiński

 1. Do obsługi systemu informatycznego oraz urządzeń wchodzących w jego skład służących do przetwarzania danych:
  • w zakresie ewidencji ludności (wgląd i wykorzystywanie danych dla potrzeb realizacji zadań wynikających z zakresu czynności),
  • w zakresie struktury organizacyjnej placówek oświatowych gminy Gostyń.
 2. Do podpisywania w imieniu Burmistrza Gostynia dokumentów związanych z udzielaniem zamówień publicznych.

Krzysztof Mazurek

 1. Do obsługi systemu informatycznego oraz urządzeń wchodzących w jego skład służących do przetwarzania danych:
  • w zakresie ewidencji ludności (wgląd i wykorzystywanie danych dla potrzeb realizacji zadań wynikających z zakresu czynności),
  • w zakresie struktury organizacyjnej placówek oświatowych gminy Gostyń,
  • upoważnienie do udzielania upoważnień do dostępu do bazy danych SIO oraz do dostępu do bazy danych SIO.

Katarzyna Gubańska

 1. Do przetwarzania danych osobowych.

Magdalena Rajewska

 1. Do przetwarzania danych osobowych.
Ilość odsłon podstrony: 7627
Informacja utworzona przez:
Data utworzenia informacji: 09/08/2005
Data ostatniej modyfikacji: 13/05/2015
Informację opublikował:
Numer bieżącej wersji: 20

Redakcja biuletynu | Informacje nieudostępnione w BIP | Statystyki serwera