Nagłówek strony
 
   

Wydział Organizacyjny

Kontakt

Barbara Wichtowska

Naczelnik Wydziału
Siedziba: Wrocławska 256, pok. nr 9
tel. +48 65 5752165
e-mail: bwichtowska@um.gostyn.pl

Jacek Woźniak

Radca Prawny
siedziba: ul. Wrocławska 256, pok. nr 9
tel. +48 65 575 21 65

Maria Mikołajczak

Stanowisko ds. kadrowych
siedziba: ul. Wrocławska 256, pok. nr 8
tel. +48 65 575 21 28
e-mail: mmikolajczak@um.gostyn.pl

Joanna Czopik

Stanowisko ds. zamówień publicznych
Siedziba: ul. Wrocławska 256, pok. nr 8
Tel. +48 65 575 21 26
e-mail: jczopik@um.gostyn.pl

Zbigniew Kostka

Stanowisko ds. informatyki
siedziba: ul. Wrocławska 256, pok. nr 13
tel. +48 65 575 21 32
e-mail: zkostka@um.gostyn.pl

Michał Krystkowiak

Stanowisko ds. informatyki
Siedziba: ul. Wrocławska 256, pok. nr 13
Tel. +48 65 575 21 32
e-mail: mkrystkowiak@um.gostyn.pl

Halina Klupa

Stanowisko ds. administracyjnych
Siedziba: ul. Wrocławska 256, pok. nr 9
tel. +48 65 575 21 27
e-mail: hklupa@um.gostyn.pl

Ilona Łuczak

Stanowisko ds. obsługi interesantów
Siedziba: ul. Wrocławska 256, pok. nr 1
tel. +48 65 575 21 10
e-mail: iluczak@um.gostyn.pl

Karol Kasperski

Stanowisko ds. obsługi kancelaryjnej
Siedziba: ul. Wrocławska 256, pok. nr 1
tel. +48 65 575 21 10
e-mail: kkasperski@um.gostyn.pl

Alina Wiatrowska

Stanowisko ds. archiwalno - administracyjnych
Siedziba: ul. Wrocławska 256,
tel. +48 65 575 21 67
e-mail: awiatrowska@um.gostyn.pl

Paweł Tarnowski

Woźny
Siedziba: Rynek 2

Kompetencje

Wydział Organizacyjny prowadzi sprawy z zakresu:

 1. obsługi klienta:
  1. udzielania informacji o sposobie i trybie załatwianych spraw w Urzędzie, wydawania druków i wniosków oraz świadczenia pomocy przy ich wypełnianiu,
  2. poboru opłaty skarbowej,
  3. prowadzenia i udostępniania przepisów prawa miejscowego oraz przepisów prawnych wydawanych przez organy państwowe,
  4. współdziałanie z instytucjami i stowarzyszeniami działającymi na terenie gminy oraz stowarzyszeniami, do których Gmina należy,
  5. prowadzenia rejestru korespondencji wchodzącej i wychodzącej z Urzędu,
  6. prowadzenie rejestru wniosków o udostępnienie informacji publicznej,
  7. obsługi centrali telefonicznej;
 2. prowadzenia archiwum zakładowego:
  1. przyjmowania dokumentacji do zasobów archiwum zakładowego,
  2. przekazywania dokumentacji do Archiwum Państwowego,
  3. brakowania akt,
  4. współpracy z komórkami organizacyjnymi urzędu w zakresie dokumentacji archiwalnej,
  5. nadzoru i koordynacji zadań w zakresie stosowania przepisów instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt,
 3. obsługi Urzędu:
  1. współudziału w opracowywaniu projektów zmian regulujących organizację i funkcjonowanie Urzędu,
  2. prowadzenia spraw kadrowych, świadczeń socjalnych pracowników Urzędu i teczek akt osobowych kierowników jednostek organizacyjnych Gminy,
  3. organizowania szkoleń i doskonalenia zawodowego pracowników,
  4. obsługi informatycznej komórek organizacyjnych Urzędu,
  5. koordynacji sprawozdawczości statystycznej Urzędu, w formie elektronicznej,
  6. prowadzenia zadań związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz ochroną przeciwpożarową Urzędu,
  7. zaopatrywania pracowników Urzędu w niezbędne wyposażenie, materiały, druki, czasopisma, pieczęcie, środki czystości i odzież roboczą,
  8. utrzymania porządku i czystości w pomieszczeniach Urzędu,
  9. administrowania budynkiem ratusza,
  10. prowadzenia remontów bieżących w budynkach administracyjnych,
  11. prowadzenia ewidencji środków trwałych i nietrwałych,
  12. prowadzenia rejestru pełnomocnictw i upoważnień,
  13. nadzoru nad prowadzeniem Biuletynu Informacji Publicznej,
  14. prowadzenia rejestru skarg i wniosków,
 4. zamówień publicznych:
  1. sprawowania nadzoru i kontroli postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
  2. przygotowania szczegółowych procedur postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
  3. współudziału w przygotowaniu dokumentów związanych z uruchomieniem i przeprowadzeniem procesu zamówień publicznych,
  4. planowania i sprawozdawczości w zakresie zamówień publicznych.
 5. W zakresie obsługi prawnej sprawy :
  1. opiniowania i udziału w uzgadnianiu projektów aktów prawnych;
  2. udzielania opinii i porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa;
  3. bieżącego udzielania informacji o zmianach w obowiązującym stanie prawnym w zakresie działania Gminy;
  4. opiniowania umów zawieranych przez Gminę;
  5. występowania w charakterze pełnomocnika w postępowaniu sądowym lub administracyjnym.

Upoważnienia

Barbara Wichtowska

 1. Do obsługi systemu informatycznego oraz urządzeń wchodzących w jego skład służących do przetwarzania danych w zakresie ewidencji ludności (wgląd i wykorzystywanie danych dla potrzeb realizacji zadań wynikających z zakresu czynności).
 2. Do podpisywania w imieniu Burmistrza Gostynia dokumentów związanych z udzielaniem zamówień publicznych.

Maria Mikołajczak

 1. Do obsługi systemu informatycznego oraz urządzeń wchodzących w jego skład służących do przetwarzania danych:
  • w zakresie ewidencji ludności (wgląd i wykorzystywanie danych dla potrzeb realizacji zadań wynikających z zakresu czynności),
  • w zakresie ewidencji pracowników.
 2. Do przeprowadzania analizy danych zawartych w oświadczeniach majątkowych w art. 24h oraz oświadczeniach i informacjach określonych w art. 24 j ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym złożonych Burmistrzowi Gostynia.
 3. Do zastępowania naczelnika Wydziału Organizacyjnego

Jacek Woźniak

 1. Do obsługi systemu informatycznego oraz urządzeń wchodzących w jego skład służących do przetwarzania danych (wgląd i wykorzystanie danych dla potrzeb realizacji zadań wynikających z zakresu czynności) w zakresie ewidencji ludności.

Joanna Czopik

 1. Do obsługi systemu informatycznego oraz urządzeń wchodzących w jego skład służących do przetwarzania danych (wgląd i wykorzystanie danych dla potrzeb realizacji zadań wynikających z zakresu czynności) w zakresie ewidencji ludności.

Halina Klupa

 1. Do obsługi systemu informatycznego oraz urządzeń wchodzących w jego skład służących do przetwarzania danych (wgląd i wykorzystanie danych dla potrzeb realizacji zadań wynikających z zakresu czynności) w zakresie ewidencji ludności.

Alina Wiatrowska

 1. Do obsługi systemu informatycznego oraz urządzeń wchodzących w jego skład służących do przetwarzania danych ( wgląd i wykorzystywanie danych dla potrzeb realizacji zadań wynikających z zakresu czynności) w zakresie ewidencji ludności.

Ilona Łuczak

 1. Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych.
 2. Do obsługi systemu informatycznego oraz urządzeń wchodzących w jego skład służących do przetwarzania danych (wgląd i wykorzystanie danych dla potrzeb realizacji zadań wynikających z zakresu czynności) w zakresie ewidencji ludności.

Karol Kasperski

 1. Do obsługi systemu informatycznego oraz urządzeń wchodzących w jego skład służących do przetwarzania danych (wgląd i wykorzystanie danych dla potrzeb realizacji zadań wynikających z zakresu czynności) w zakresie ewidencji ludności.

Zbigniew Kostka

 1. Do przetwarzania danych osobowych zgromadzonych w rejestrze PESEL, Rejestrze Dowodów Osobistych i Rejestrze Stanu Cywilnego oraz w systemach teleinformatycznych, w których prowadzone są przedmiotowe rejestry, w związku z wykonywaniem zadań w zakresie ww. rejestrów i systemów teleinformatycznych, w tym w celu dokonywania rejestracji danych, jak również do nadawania użytkownikom powyższych rejestrów i systemów teleinformatycznych określonych uprawnień do dostępu.

Michał Krystkowiak

 1. Do przetwarzania danych osobowych zgromadzonych w rejestrze PESEL, Rejestrze Dowodów Osobistych i Rejestrze Stanu Cywilnego oraz w systemach teleinformatycznych, w których prowadzone są przedmiotowe rejestry, w związku z wykonywaniem zadań w zakresie ww. rejestrów i systemów teleinformatycznych, w tym w celu dokonywania rejestracji danych, jak również do nadawania użytkownikom powyższych rejestrów i systemów teleinformatycznych określonych uprawnień do dostępu.

Ilość odsłon podstrony: 5592
Informacja utworzona przez:
Data utworzenia informacji: 09/08/2005
Data ostatniej modyfikacji: 15/05/2015
Informację opublikował:
Numer bieżącej wersji: 13

Redakcja biuletynu | Informacje nieudostępnione w BIP | Statystyki serwera