Nagłówek strony
 
   

Wydział Finansowy

Kontakt

Hanna Marcinkowska

Skarbnik Gminy, Naczelnik Wydziału Finansowego
siedziba Rynek 2,
Tel. +48 65 575 21 60
e-mail: hmarcinkowska@um.gostyn.pl

Róża Jakuszak

Główna Księgowa Urzędu
siedziba Rynek 2,
Tel. +48 65 575 21 57
e-mail: rjakuszak@um.gostyn.pl

Małgorzata Łoniewska

Kierownik Referatu Dochodów
siedziba Rynek 2,
Tel. +48 65 575 21 59
e-mail: mloniewska@um.gostyn.pl

Ewa Wiatrowska

Stanowisko ds. płacowych
siedziba Rynek 2,
Tel. +48 65 575 21 56
e-mail: ewiatrowska@um.gostyn.pl

Maria Tucholka

Stanowisko ds. księgowości budżetowej i pozabudżetowej
siedziba Rynek 2,
Tel. +48 65 575 21 56
e-mail: mtucholka@um.gostyn.pl

Bogna Busz

Stanowisko ds. księgowości podatkowej
siedziba Rynek 2,
Tel. +48 65 575 21 52
e-mail: bbusz@um.gostyn.pl

Marcin Frydryszak

Stanowisko ds. księgowości podatkowej
siedziba Rynek 2,
Tel. +48 65 575 21 53
e-mail: mfrydryszak@um.gostyn.pl

Barbara Świstek

Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych
siedziba Rynek 2,
Tel. +48 65 575 21 55
e-mail: bswistek@um.gostyn.pl

Dariusz Marcinkowski

Stanowisko ds.księgowości podatkowej
siedziba Rynek 2,
Tel. +48 65 575 21 54
e-mail: dmarcinkowski@um.gostyn.pl

Marian Markowski

Stanowisko ds. planowania i analiz
Siedziba Rynek 2,
Tel. +48 65 575 21 60
e-mail: mmarkowski@um.gostyn.pl

Małgorzata Kwiecińska

Stanowisko ds. informacji i rozliczeń
siedziba: Rynek 2,
tel. +48 65 575 21 54
e-mail: mkwiecinska@um.gostyn.pl

Jolanta Wiśniewska

Stanowisko ds. wymiaru podatku i opłat lokalnych
siedziba: Rynek 2,
tel. +48 65 575 21 58
e-mail: jwisniewska@um.gostyn.pl

Agnieszka Klupczyńska

Stanowisko ds. księgowości budżetowej
siedziba: Rynek 2,
tel. +48 65 575 21 76
e-mail: aklupczynska@um.gostyn.pl

Kompetencje

Wydział Finansowy prowadzi sprawy z zakresu:

 1. planowania i księgowości budżetowej:
  1. przygotowywania materiałów, analiz niezbędnych do uchwalania budżetu Gminy,
  2. przygotowywania projektów uchwał Rady i zarządzeń Burmistrza w sprawie budżetu i jego zmian,
  3. analizowania wykorzystania budżetu, celem zwiększenia jego efektywności,
  4. zapewniania obsługi finansowo-księgowej Urzędu,
  5. uruchamiania środków finansowych dla poszczególnych dysponentów budżetu Gminy,
  6. realizacji obowiązków z zakresu sprawozdawczości,
  7. ewidencjonowania i rozliczania podatku od towarów i usług (VAT) w Urzędzie Miejskim w Gostyniu oraz w Gminie Gostyń,
  8. prowadzenia ewidencji ilościowo – wartościowej środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia będącego na stanie Urzędu,
  9. przygotowania sprawozdań finansowych,
  10. prowadzenia ksiąg rachunkowych,
  11. nadzoru nad rozliczeniem wykorzystania środków zewnętrznych,
  12. współpracy w przygotowywaniu projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz jej zmian,
  13. przygotowywania projektów uchwał Rady i zarządzeń Burmistrza w zakresie gospodarki finansowej,
  14. sprawdzania zgodności z uchwałą budżetową planów finansowych wydziałów i jednostek organizacyjnych Gminy,
  15. sprawowania kontroli i nadzoru wykonania planu finansowego wydziałów oraz jednostek organizacyjnych Gminy,
  16. rozliczania wydatków niewygasających,
  17. sporządzania harmonogramów dochodów i wydatków budżetu,
  18. sprawdzania pod względem formalnym i rachunkowym oraz zatwierdzanie do wypłaty dowodów księgowych,
  19. sporządzania listy płac oraz rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych i składek na ubezpieczenie społeczne,
  20. dokonywania umorzeń środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
  21. rozliczania inwentaryzacji,
  22. wydawania zaświadczeń o wysokości wynagrodzenia,
  23. nadzorowania przestrzegania dyscypliny budżetowej.

Upoważnienia

Hanna Marcinkowska

 1. Do obsługi systemu informatycznego oraz urządzeń wchodzących w jego skład służących do przetwarzania danych.
 2. Do wydawania w imieniu Burmistrza decyzji i postanowień.

Róża Jakuszak

 1. Do obsługi systemu informatycznego oraz urządzeń wchodzących w jego skład służących do przetwarzania danych osobowych.
 2. Do kontrasygnowania czynności prawnych powodujących powstanie zobowiązań pieniężnych.
 3. Do wydawania postanowień i decyzji administracyjnych:
  • w sprawie wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego,
  • w sprawie odpisów i przypisów łącznego zobowiązania pieniężnego,
  • w sprawie odroczeń terminów płatności, umorzeń oraz rozłożenia na raty podatków i opłat lokalnych,
  • wystawiania tytułów egzekucyjnych,
  • decyzji w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego,
  • w sprawie przypisów i odpisów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego,
  • wydawania zaświadczeń,
 4. Upoważnienie do prowadzenia kontroli merytorycznej dokumentów finansowo - księgowych.
 5. Kontroli formalno - rachunkowej dowodów finansowo- księgowych.
 6. Zatwierdzania do wypłaty dowodów finansowo - księgowych.
 7. Do wystawiania faktur Vat za sprzedaż usługi i składników majątkowych.
 8. Upoważnienie do podpisywania polecenia wyjazdu służbowego.

Małgorzata Łoniewska

 1. Do przeprowadzania kontroli merytorycznej , formalno - rachunkowej i zatwierdzania do wypłaty dowodów finansowo - księgowych.
 2. Do kontrasygnowania czynności prawnych powodujących powstanie zobowiązań pieniężnych podczas nieobecności Skarbnika Gminy.
 3. Do podpisywania w imieniu Burmistrza Gostynia dokumentów związanych z udzielaniem zamówień publicznych.
 4. Do poświadczania oświadczeń zgodnie z ustawą o kształtowaniu ustroju rolnego.
 5. Do wydawania postanowień i decyzji administracyjnych:
  • w sprawie wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego,
  • w sprawie odpisów i przypisów łącznego zobowiązania pieniężnego,
  • w sprawie ulg inwestycyjnych, ulg z tyt. nabycia gruntów i ulg żołnierskich,
  • w sprawie odroczeń terminów płatności, umorzeń oraz rozłożenia na raty podatków i opłat lokalnych,
  • wystawienia tytułów egzekucyjnych,
  • w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego,
  • wydawania zaświadczeń.
 6. Do obsługi systemu informatycznego oraz urządzeń wchodzących w jego skład służących do przetwarzania danych.

Barbara Świstek

 1. Do obsługi systemu informatycznego oraz urządzeń wchodzących w jego skład służących do przetwarzania danych osobowych.
  • w zakresie ewidencji ludności (wgląd i wykorzystywanie danych dla potrzeb realizacji zadań wynikających z zakresu czynności),
  • w zakresie ewidencji podatków i opłat lokalnych,
  • w zakresie ewidencji podatku rolnego i leśnego,
  • w zakresie ewidencji gruntów,
  • w zakresie działalności gospodarczej.

Ewa Wiatrowska

 1. Do obsługi systemu informatycznego oraz urządzeń wchodzących w jego skład służących do przetwarzania danych osobowych.
  • w zakresie ewidencji ludności (wgląd i wykorzystywanie danych dla potrzeb realizacji zadań wynikających z zakresu czynności),
  • w zakresie ewidencji pracowników urzędu.
 2. Do podpisywania deklaracji rozliczeniowych dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych oraz zaświadczeń o wynagrodzeniu.
 3. Do podpisywania druków rozliczeniowych oraz druków zgłoszeniowych dotyczących umów zleceń do ubezpieczenia społecznego.
 4. Upoważnienie do przekazywania informacji, wniosków i rozliczeń z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Zawodowej.
 5. Upoważnienie do kontroli formalno - rachunkowej dowodów finansowo - księgowych.

Maria Tuchołka

 1. Do obsługi systemu informatycznego oraz urządzeń wchodzących w jego skład służących do przetwarzania danych osobowych.
  • w zakresie ewidencji ludności (wgląd i wykorzystywanie danych dla potrzeb realizacji zadań wynikających z zakresu czynności),
  • w zakresie ewidencji dochodów i wydatków budżetu gminy,
 2. Upoważnienie do kontroli formalno - rachunkowej dowodów finansowo - księgowych.

Bogna Busz

 1. Do obsługi systemu informatycznego oraz urządzeń wchodzących w jego skład służących do przetwarzania danych:
  • w zakresie ewidencji ludności (wgląd i wykorzystanie danych dla potrzeb realizacji zadań wynikających z zakresu czynności),
  • w zakresie ewidencji podatków i opłat lokalnych.

Marcin Frydryszak

 1. Do obsługi systemu informatycznego oraz urządzeń wchodzących w jego skład służących do przetwarzania danych osobowych.
  • w zakresie ewidencji ludności (wgląd i wykorzystywanie danych dla potrzeb realizacji zadań wynikających z zakresu czynności),
  • w zakresie ewidencji dochodów i wydatków budżetu gminy.
  • w zakresie ewidencji podatku rolnego.

Dariusz Marcinkowski

 1. Do obsługi systemu informatycznego oraz urządzeń wchodzących w jego skład służących do przetwarzania danych osobowych.
  • w zakresie ewidencji ludności (wgląd i wykorzystywanie danych dla potrzeb realizacji zadań wynikających z zakresu czynności),
  • w zakresie ewidencji dochodów i wydatków budżetu gminy,
  • w zakresie ewidencji podatku rolnego i leśnego,
 2. Upoważnienie do kontroli formalno - rachunkowej dowodów finansowo - księgowych.

Marian Markowski

 1. Do obsługi systemu informatycznego oraz urządzeń wchodzących w jego skład służących do przetwarzania danych osobowych.
  • w zakresie ewidencji ludności (wgląd i wykorzystywanie danych dla potrzeb realizacji zadań wynikających z zakresu czynności),
  • w zakresie ewidencji dochodów i wydatków budżetu gminy.

Jolanta Wiśniewska

 1. Do obsługi systemu informatycznego oraz urządzeń wchodzących w jego skład (wgląd i wykorzystanie danych dla potrzeb realizacji zadań wynikających z zakresu czynności).

Małgorzata Kwiecińska

 1. Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych.

Agnieszka Klupczyńska

 1. Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych.
Ilość odsłon podstrony: 6316
Informacja utworzona przez:
Data utworzenia informacji: 08/08/2005
Data ostatniej modyfikacji: 15/03/2013
Informację opublikował:
Numer bieżącej wersji: 22

Redakcja biuletynu | Informacje nieudostępnione w BIP | Statystyki serwera