Nagłówek strony
 
   

Uchwały

 • Uchwała nr: III/14/2014

  z dnia: 30/12/2014
  w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości
 • Uchwała nr: III/13/2014

  z dnia: 30/12/2014
  w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości
 • Uchwała nr: III/12/2014

  z dnia: 30/12/2014
  w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Gostyń oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
 • Uchwała nr: III/11/2014

  z dnia: 30/12/2014
  w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 • Uchwała nr: II/10/2014

  z dnia: 01/12/2014
  w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2014 r.
 • Uchwała nr: II/9/2014

  z dnia: 01/12/2014
  w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta za 1 dt przyjmowanej jako podstawę do naliczania podatku rolnego na 2015 rok na terenie gminy Gostyń
 • Uchwała nr: II/8/2014

  z dnia: 01/12/2014
  w sprawie: ustalenia wysokości wynagrodzenia na stanowisku Burmistrza Gostynia
 • Uchwała nr: II/7/2014

  z dnia: 01/12/2014
  w sprawie: powołania przewodniczącego oraz składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji
 • Uchwała nr: II/6/2014

  z dnia: 01/12/2014
  w sprawie: powołania przewodniczącego oraz składu osobowego Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych
 • Uchwała nr: II/5/2014

  z dnia: 01/12/2014
  w sprawie: powołania przewodniczącego oraz składu osobowego Komisji Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska
 • Uchwała nr: II/4/2014

  z dnia: 01/12/2014
  w sprawie: powołania przewodniczącego oraz składu osobowego Komisji Budżetu i Planowania
 • Uchwała nr: II/3/2014

  z dnia: 01/12/2014
  w sprawie: powołania przewodniczącego oraz składu osobowego Komisji Rewizyjnej
 • Uchwała nr: I/2/2014

  z dnia: 27/11/2014
  w sprawie: wyboru wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Gostyniu
 • Uchwała nr: I/1/2014

  z dnia: 27/11/2014
  w sprawie: wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej w Gostyniu
 • Uchwała nr: XLI/613/2014

  z dnia: 24/10/2014
  w sprawie: nadania statutu Miejsko – Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Gostyniu
 • Uchwała nr: XLI/612/2014

  z dnia: 24/10/2014
  w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas nieoznaczony, w trybie bezprzetargowym, pomieszczenia gospodarczego usytuowanego w budynku posadowionym na działce nr 213/5 w Goli 15
 • Uchwała nr: XLI/611/2014

  z dnia: 24/10/2014
  w sprawie: rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa Ostrowo dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w 2015 roku
 • Uchwała nr: XLI/610/2014

  z dnia: 24/10/2014
  w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Gostyń
 • Uchwała nr: XLI/609/2014

  z dnia: 24/10/2014
  w sprawie: zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
 • Uchwała nr: XLI/608/2014

  z dnia: 24/10/2014
  w sprawie: uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych
 • Uchwała nr: XLI/607/2014

  z dnia: 24/10/2014
  w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 • Uchwała nr: XLI/606/2014

  z dnia: 24/10/2014
  w sprawie: Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Czachorowie
 • Uchwała nr: XLI/605/2014

  z dnia: 24/10/2014
  w sprawie: uchwalenia programu współpracy gminy Gostyń na rok 2015 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 • Uchwała nr: XLI/604/2014

  z dnia: 24/10/2014
  w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015
 • Uchwała nr: XLI/603/2014

  z dnia: 24/10/2014
  w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015
Ilość odsłon podstrony: 19169

Redakcja biuletynu | Informacje nieudostępnione w BIP | Statystyki serwera