Nagłówek strony
 
   

Karta informacyjna

Sprawa

Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zmianami)

Wymagane dokumenty

 1. wniosek zawierający określenie:
  1. granic terenu objętego wnioskiem, przedstawionych na dwóch egzemplarzach kopii mapy zasadniczej przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
  2. funkcji i sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, nazwy inwestycji,
  3. zapotrzebowanie na wodę, energię i sposobu odprowadzania lub oczyszczania ścieków oraz innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej oraz sposobu unieszkodliwiania odpadów,
  4. charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji i danych charakteryzujących jej wpływ na środowisko lub jego wykorzystanie.
 2. Załączniki:
  1. Dwie kopie mapy zasadniczej (sytuacyjno-wysokościowej) przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w skali 1:500 lub 1:1000, w przypadku inwestycji liniowej także 1:2000. Mapa przedstawiać musi działkę objętą wnioskiem wraz z obszarem analizowanym - tj. obszarem w granicach, znajdujących się w odległości nie mniejszej niż trzykrotna szerokości frontu działki objętej wnioskiem nie mniejszej jednak niż 50 m wokół tej działki (zgodnie z § 3 Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Dz. U. z 2003 r. Nr 164 poz. 1588). Na jednym z egzemplarzy mapy należy zakreślić teren objęty wnioskiem i teren na który inwestycja będzie oddziaływać oraz wrysować planowany sposób zagospodarowania terenu objętego wnioskiem.(zgodnie z art. 64 ust. 1 i art. 52 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.). Drugi egzemplarz mapy należy pozostawić w oryginale.
  2. Umowa gwarantująca wykonanie uzbrojenia terenu, niezbędnego dla realizacji planowanej inwestycji, zawarta między inwestorem a właściwym gestorem sieci (nie dotyczy przyłączy), jeżeli istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu nie jest wystarczające dla przedmiotowego zamierzenia budowlanego (zgodnie z art. 61 ust 5 w/w ustawy).
  3. Wykaz działek w przypadku inwestycji liniowej wraz z danymi właścicieli (nr geodezyjny, imię i nazwisko/nazwa, adres zamieszkania/siedziby

Opłaty

Opłata skarbowa - 107 zł na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1628 ze zmianami)

Termin odpowiedzi

 • 30 dni - zależny od uzyskania uzgodnień wymaganych ustawą o zagospodarowaniu przestrzennym (najszybciej od 30 dni do dwóch miesięcy)
 • inwestycje skomplikowane, m.in. niektóre sieciowe - mogą powodować wydłużenie czasu postępowania administracyjnego

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Rozwoju i Inwestycji
ul. Wrocławska 256, pok. 4-5
Marzena Paluszkiewicz, tel. +48 65 5752118
Przemysław Kuczyński, tel. +48 65 5752121

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Sekretariacie Urzędu Rynek 2 lub bezpośrednio w Wydziale Rozwoju i Inwestycji, ul. Wrocławska 256, odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie

Uwagi

Druk wniosku o wydanie decyzji można otrzymać w Wydziale Rozwoju i Inwestycji, ul. Wrocławska 256.

Wnioski wraz z załącznikami składa się w Sekretariacie Urzędu - Rynek 2 lub bezpośrednio Wydziale Rozwoju i Inwestycji, ul. Wrocławska 256.

Stwierdzenie ostateczności decyzji następuje po 14 dniach od daty doręczenia decyzji stronom postępowania, w przypadku nie odwołania się strony od decyzji.

W przypadku braku kompletu dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia, zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego.


Załączniki: • (75,50 kB)

  Załącznik nr 1

  Druk RI-2 - wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Ilość odsłon podstrony: 1590
Informacja utworzona przez:
Data utworzenia informacji: 24/06/2005
Data ostatniej modyfikacji: 06/02/2015
Informację opublikował:
Numer bieżącej wersji: 11

Redakcja biuletynu | Informacje nieudostępnione w BIP | Statystyki serwera