Nagłówek strony
 
   

Karta informacyjna

Sprawa

Udostępnienie informacji publicznej na wniosek

Podstawa prawna

Art. 10 oraz art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Tekst jednolity dz.U z 2014 r. , poz.782 z późniejszymi zmianami)

Wymagane dokumenty

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Opłaty

Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Gostynia 92/K/12 z dnia 17 września 2012 r.:

 • kserokopia/wydruk 1 kartki A4 przy druku jednostronnym 0,20 zł
 • kserokopia/wydruk 1 kartki A4 przy druku dwustronnym 0,40 zł
 • kserokopia/wydruk 1 kartki A3 przy druku jednostronnym 0,30 zł
 • kserokopia/wydruk 1 kartki A3 przy druku dwustronnym 0,52 zł
 • wykonanie skanu 1 strona - 0,20 zł
 • przekazanie w formie zapisu elektronicznego na płycie CD 3,00 zł
 • za przesłanie udostępnianej informacji publicznej koszt obliczony według taryfy operatora pocztowego.

Zwalnia się z opłaty za udostępnienie informacji publicznej jeżeli wysokość opłaty nie przekracza 2,00 zł.

Termin odpowiedzi

W miarę możliwości niezwłocznie, jednak nie dłużej niż 14 dni. W uzasadnionych przypadkach nie dłużej niż 2 miesiące.

Jednostka odpowiedzialna

Komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego zgodnie z merytorycznym zakresem informacji.

Tryb odwoławczy

W przypadku decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej lub decyzji o umorzeniu postępowania o udostępnienie informacji odwołanie składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie w terminie do 14 dni od dnia jej otrzymania, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Uwagi

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonym we wniosku, wnioskodawca zostaje powiadomiony na piśmie o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i poinformowany o sposobie lub formie niezwłocznego udostępnienia informacji. W takim przypadku, jeżeli w przeciągu 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawca nie złoży ponownie wniosku o udostępnienie informacji publicznej w sposób lub w formie wskazanej w powiadomieniu, postępowanie o udostępnieniu informacji publicznej umarza się.

Wymagane dokumenty dokumenty należy złożyć w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Gostyniu, Rynek 2, 63-800 Gostyń lub Biurze Obsługi Klienta, ul.Wrocławska 256.


Załączniki: • (34,50 kB)

  Załącznik nr 1

  Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


 • (27,50 kB)

  Załącznik nr 2

  Zarządzenie nr 92/K/12 Burmistrza Gostynia z dnia 17 września 2012 r. w sprawie wysokości opłat za udostępnienie informacji publicznej

Ilość odsłon podstrony: 5124
Informacja utworzona przez:
Data utworzenia informacji: 01/03/2005
Data ostatniej modyfikacji: 20/02/2015
Informację opublikował:
Numer bieżącej wersji: 7

Redakcja biuletynu | Informacje nieudostępnione w BIP | Statystyki serwera