Nagłówek strony
 
   
» Jak korzystać z BIP : Jak załatwić sprawę ? : Stypendia i zasiłki : Pomoc materialna o charakte...

Karta informacyjna

Sprawa

Pomoc materialna o charakterze socjalnym - stypendium szkolne

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 roku Nr 256, poz. 2572 ze zmianami),
 • Uchwała Nr IX/90/07 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Gostyń.

Wymagane dokumenty

 • aktualna decyzja organu rentowego przyznającego rentę / emeryturę lub odcinek renty / emerytury,
 • zaświadczenie pracodawcy o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia zawierające informację o wysokości potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, na ubezpieczenie emerytalne i rentowe,
 • zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia uzyskiwanego na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych (usług rolniczych), zwierające informacje o potrąconej zaliczce na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składek na ubezpieczenie chorobowe,
 • zaświadczenie urzędu gminy o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych,
 • decyzja starosty o uznaniu lub odmowie uznania za osobę bezrobotną, utracie statusu osoby bezrobotnej, o przyznaniu wznowienia wypłaty oraz utracie pozbawienia prawa do zasiłku dla bezrobotnych,
 • decyzja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o przyznaniu świadczenia przedemerytalnego lub zasiłku przedemerytalnego,
 • oświadczenie o wysokości dochodu osiąganego z prowadzonej działalności gospodarczej,
 • zaświadczenie lub decyzje organów przyznających świadczenia pieniężne o charakterze stałym lub okresowym, np. zasiłki stałe, zasiłki okresowe, świadczenia rodzinne, świadczenia opiekuńcze, dodatki mieszkaniowe itp.
 • inne dokumenty niezbędne do ustalenia sytuacji dochodowej osoby lub rodziny.

Opłaty

bez opłat

Termin odpowiedzi

po wyrażeniu opinii przez Gminną Komisję Stypendialną

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Oświaty i Spraw Społecznych
ul. Wrocławska 256, pok. 11
Katarzyna Gubańska, tel. +48 65 5752170

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu który wydał decyzję (odwołanie składa się w Sekretariacie, Biurze Obsługi Klienta bądź w Wydziale Oświaty i Spraw Społecznych). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Uwagi

 • dochód na osobę w rodzinie ucznia w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku nie może przekroczyć kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (dochód netto),
 • stypendium szkolne może być udzielone w formie:
 1. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych poza szkołą,
 2. pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników, lektur, encyklopedii, słowników i innych książek pomocniczych do realizacji procesu dydaktycznego, multimedialnych programów edukacyjnych, zeszytów, długopisów, piórników, plecaków i innych artykułów szkolnych, stroju sportowego, mundurków szkolnych,
 3. pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania.

Załączniki: • (198,00 kB)

  Załącznik nr 1

  wniosek o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym ( stypendium szkolne)

Ilość odsłon podstrony: 1563
Informacja utworzona przez:
Data utworzenia informacji: 07/11/2007
Data ostatniej modyfikacji: 29/02/2012
Informację opublikował:
Numer bieżącej wersji: 5

Redakcja biuletynu | Informacje nieudostępnione w BIP | Statystyki serwera