Nagłówek strony
 
   
» Jak korzystać z BIP : Jak załatwić sprawę ? : Stypendia i zasiłki : Pomoc materialna dla studen...

Karta informacyjna

Sprawa

Pomoc materialna dla studentów zamieszkałych na terenie gminy Gostyń - stypendium socjalne i stypendium za wyniki w nauce

Podstawa prawna

Uchwała Nr V/43/11 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 18 marca 2011 roku w sprawie pomocy materialnej dla studentów zamieszkałych na terenie gminy Gostyń ze zmianami.

Wymagane dokumenty

wniosek o stypendium socjalne lub stypendium za wyniki w nauce wraz z dokumentami określonymi w uchwale Rady Miejskiej.

Opłaty

bez opłat

Termin odpowiedzi

po wyrażeniu opinii przez Komisję Stypendialną.

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Oświaty i Spraw Społecznych
ul. Wrocławska 256, pok. 11
Katarzyna Gubańska, tel. +48 65 5752170

Tryb odwoławczy

brak

Uwagi

Stypendium socjalne przysługuje studentowi, w którego rodzinie dochód na osobę nie przekracza 150 % kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i spełnia następujące warunki:

  • zaliczył kolejny rok studiów lub studiuje na pierwszym roku studiów drugiego stopnia, rozpoczętych w tym samym roku kalendarzowym, w którym ukończył studia pierwszego stopnia;
  • nie powtarzał z przyczyn innych niż zdrowotne roku studiów.

Stypendium za wyniki w nauce może otrzymać student, który spełnia łącznie następujące warunki:

  • zaliczył kolejny rok studiów lub studiuje na pierwszym roku studiów drugiego stopnia, rozpoczętych w tym samym roku kalendarzowym, w którym ukończył studia pierwszego stopnia;
  • nie powtarzał z przyczyn innych niż zdrowotne roku studiów;
  • uzyskał średnią ocen lub punktów nie mniejszą niż 90% maksymalnej skali ocen lub punktów obowiązujących na danej uczelni.

Średnią ocen lub punktów wylicza się jako średnią arytmetyczną na podstawie ocen lub punktów ze wszystkich egzaminów i zaliczeń uzyskanych w roku akademickim poprzedzającym złożenie wniosku, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Studentowi pierwszego roku studiów drugiego stopnia średnią ocen lub punktów wylicza się na podstawie ocen lub punktów uzyskanych w ostatnim roku akademickim studiów pierwszego stopnia.


Załączniki:


Ilość odsłon podstrony: 2540
Informacja utworzona przez:
Data utworzenia informacji: 11/07/2005
Data ostatniej modyfikacji: 23/05/2012
Informację opublikował:
Numer bieżącej wersji: 10

Redakcja biuletynu | Informacje nieudostępnione w BIP | Statystyki serwera