Nagłówek strony
 
   
» Jak korzystać z BIP : Jak załatwić sprawę ? : Sprawy wojskowe : Ustalenie i wypłata należne...

Karta informacyjna

Sprawa

Ustalenie i wypłata należnego świadczenia rekompensującego

Podstawa prawna

Art. 119 a ust. 5 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 144 )

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania i wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe (Dz. U. Nr 13, poz. 155)

Wymagane dokumenty

Pisemny wniosek, zaświadczenie wydane przez dowódcę jednostki wojskowej o okresie odbytych ćwiczeń wojskowych i kwocie wypłaconego z tego tytułu uposażenia, zaświadczenie wydane przez naczelnika urzędu skarbowego (w przypadku żołnierza prowadzącego działalność gospodarczą) lub pracodawcę (przypadku żołnierza będącego pracownikiem lub pozostającego w stosunku służby), o kwocie dziennego utraconego wynagrodzenia lub dochodu netto, w przypadku rolników - zaświadczenie o prowadzeniu działalności rolnej.

Termin odpowiedzi

Do 7 dni

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Spraw Obywatelskich
ul. Wrocławska 256, pok. 16
Dorota Hołoga. +48 65 5752136

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Gostynia.

Uwagi

W stosunku do żołnierzy utrzymujących się wyłącznie z działalności rolnej, kwotę dziennego utraconego wynagrodzenia (dochodu) ustala burmistrz.

W skład kwot wynagrodzenia albo dochodu, na podstawie których oblicza się świadczenie rekompensujące nie wchodzą:

  • obowiązkowe składki lub zaliczki pobierane lub należne z tytułu ubezpieczeń społecznych, ubezpieczenia zdrowotnego i zobowiązań podatkowych,
  • premie, nagrody i inne świadczenia lub dodatki finansowe albo wartość świadczeń otrzymywanych w naturze.

Załączniki:


Ilość odsłon podstrony: 1156
Informacja utworzona przez:
Data utworzenia informacji: 29/06/2005
Data ostatniej modyfikacji: 12/02/2015
Informację opublikował:
Numer bieżącej wersji: 7

Redakcja biuletynu | Informacje nieudostępnione w BIP | Statystyki serwera