Nagłówek strony
 
   

Karta informacyjna

Sprawa

Wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości

Podstawa prawna

art.306 e ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2012 r., poz. 749)

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zaświadczenia (wniosek powinien zawierać dane składającego wniosek, adres zamieszkania lub siedziby, nr NIP lub PESEL, datę urodzenia

Opłaty

Za wydanie zaświadczenia - 21 zł

Termin odpowiedzi

bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7 dni

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Finansowy - Referat Dochodów
Ratusz, Rynek 2, pok. 1-2
Marcin Frydryszak tel. +48 65 5752153

Tryb odwoławczy

W przypadku odmowy wydania zaświadczenia:

Zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem organu wydającego postanowienie w terminie 7 dni licząc od dnia otrzymania postanowienia


Załączniki:


Ilość odsłon podstrony: 705
Informacja utworzona przez:
Data utworzenia informacji: 01/06/2005
Data ostatniej modyfikacji: 29/10/2012
Informację opublikował:
Numer bieżącej wersji: 6

Redakcja biuletynu | Informacje nieudostępnione w BIP | Statystyki serwera