Nagłówek strony
 
   

Karta informacyjna

Sprawa

Umorzenie zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę i opłaty prolongacyjnej

Podstawa prawna

Art. 67a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2012 r., poz. 749)

Wymagane dokumenty

 • uzasadniony wniosek o umorzenie podatku lub/i odsetek,
 • wypełnione oświadczenie o stanie majątkowym wraz z wymaganymi dokumentami
 • zaświadczenie o dochodach za ostatnie 6 m-cy
 • potwierdzenie z Powiatowego Urzędu Pracy statusu osoby bezrobotnej
 • udokumentowane ponoszone wydatki (do wglądu rachunki np. za gaz, energie elektryczną koszty leczenia i in.),
 • zaświadczenie o korzystaniu z pomocy społecznej,
 • zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku poprzednim
 • w przypadku gdy wniosek składa podatnik będący przedsiębiorcą - formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
 • osoby prawne - bilans za miniony rok, rachunek zysków i strat,
 • inne na żądanie organu podatkowego w toku prowadzonego postępowania podatkowego.

Termin odpowiedzi

Bez zbędnej zwłoki jednak nie później niż w ciągu miesiąca. Sprawy szczególnie skomplikowane w ciągu 2 miesięcy

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Finansowy - Referat Dochodów
Ratusz, Rynek 2, pok. 1-2

Jolanta Wiśniewska, tel. +48 65 5752158 (podatnicy mieszkający w Gostyniu)

Katarzyna Andzrejczak, tel. +48 65 5752155 (podatnicy mieszkający poza Gostyniem)

Bogna Busz, tel. +48 65 5752152 (podatek od środków transportowych)

Tryb odwoławczy

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania decyzji.

Uwagi

Wniosek o umorzenie zaległości podatku składa się po terminie płatności podatku.


Załączniki: • (24,00 kB)

  Załącznik nr 1

  Wniosek o umorzenie podatku lub/i odsetek


 • (61,50 kB)

  Załącznik nr 2

  Oświadczenie o stanie majątkowym


 • (76,50 kB)

  Załącznik nr 3

  Oświadczenie o stanie majątkowym (rolnicy)


 • (187,50 kB)

  Załącznik nr 4

  Oświadczenie o niekorzystaniu z pomocy publicznej


 • (299,05 kB)

  Załącznik nr 5

  Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (przedsiębiorcy)


 • (25,47 kB)

  Załącznik nr 6

  Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (rolnicy)

Ilość odsłon podstrony: 4760
Informacja utworzona przez:
Data utworzenia informacji: 01/06/2005
Data ostatniej modyfikacji: 29/10/2012
Informację opublikował:
Numer bieżącej wersji: 9

Redakcja biuletynu | Informacje nieudostępnione w BIP | Statystyki serwera