Nagłówek strony
 
   
» Jak korzystać z BIP : Jak załatwić sprawę ? : Oświata : Wpis do rejestru żłobków i...

Karta informacyjna

Sprawa

Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Podstawa prawna

art. 27 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 ( tekst jednolity z 2013 roku Dz. U. poz. 1457 )

Wymagane dokumenty

wniosek zawierający:

  1. w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej – numer lub indeks identyfikujący podmiot we właściwym rejestrze publicznym , potwierdzający status podmiotu
  2. numer identyfikacyjny REGON i identyfikacji podatkowej NIP
  3. oświadczenie o spełnianiu warunków lokalowych
  4. w przypadku osoby fizycznej oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie
  5. oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do lokalu, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy
  6. w przypadku osoby fizycznej – numer PESEL
  7. oświadczenie potwierdzające dokonanie opłaty, o której mowa w art. 33.

Opłaty

200 zł

Termin odpowiedzi

30 dni

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Oświaty i Spraw Społecznych
ul. Wrocławska 256, pok. 11
Krzysztof Mazurek, tel. +48 65 5752169

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu który wydał decyzję (odwołanie składa się w Sekretariacie, Biurze Obsługi Klienta bądź w Wydziale Oświaty i Spraw Społecznych). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.


Załączniki:


Ilość odsłon podstrony: 451
Informacja utworzona przez:
Data utworzenia informacji: 27/09/2011
Data ostatniej modyfikacji: 25/02/2015
Informację opublikował:
Numer bieżącej wersji: 4

Redakcja biuletynu | Informacje nieudostępnione w BIP | Statystyki serwera