Nagłówek strony
 
   
» Jak korzystać z BIP : Jak załatwić sprawę ? : Oświata : Dofinansowanie kosztów kszt...

Karta informacyjna

Sprawa

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Podstawa prawna

art. 70 b ust. 6 ustawy o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 roku Nr 256, poz. 2572 ze zm.),

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
 • dokumenty potwierdzające posiadane przez osobę kształcącą młodocianego pracownika kwalifikacji do prowadzenia tego kształcenia,
 • umowa o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,
 • zaświadczenie z Izby Rzemieślniczej o zakończeniu nauki zawodu przez młodocianego lub dyplom Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej potwierdzający kwalifikacje zawodowe młodocianego,
 • świadectwo pracy młodocianego pracownika,
 • Wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
 • Kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

Opłaty

bez opłat

Termin odpowiedzi

do 30 dni

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Oświaty i Spraw Społecznych
ul. Wrocławska 256, pok. 11
Krzysztof Mazurek, tel. +48 65 5752169

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu który wydał decyzję (odwołanie składa się w Sekretariacie, Biurze Obsługi Klienta bądź w Wydziale Oświaty i Spraw Społecznych). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Uwagi

Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od ukończenia przez młodocianego pracownika nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy


Załączniki:



 • (76,61 kB)

  Załącznik nr 1

  Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis


 • (47,50 kB)

  Załącznik nr 2

  Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika

Ilość odsłon podstrony: 1364
Informacja utworzona przez:
Data utworzenia informacji: 08/11/2007
Data ostatniej modyfikacji: 24/02/2015
Informację opublikował:
Numer bieżącej wersji: 6

Redakcja biuletynu | Informacje nieudostępnione w BIP | Statystyki serwera