Nagłówek strony
 
   
» Jak korzystać z BIP : Jak załatwić sprawę ? : Ochrona środowiska : Decyzja o środowiskowych uw...

Karta informacyjna

Sprawa

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Podstawa prawna

Art. 71 ust.2, art. 73 ust.1, art. 74 ust.1 i 2 i art. 75 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.)

Wymagane dokumenty

 • wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 • kartę informacyjną przedsięwzięcia lub raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
 • poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej terenu
 • wypisy z ewidencji gruntów
 • załącznik graficzny przedstawiający zasięg oddziaływania przedsięwzięcia

Opłaty

Opłata skarbowa - 205 zł

Termin odpowiedzi

do 60 dni

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Rozwoju i Inwestycji
ul. Wrocławska 256, pok. 4
Donata Nawrocka, tel. +48 65 5752121

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Sekretariacie Urzędu bądź w wydziale prowadzącym sprawę). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Uwagi

Odbiór decyzji może nastąpić w jednej z dwóch form:

 • osobiście przez wnioskodawcę,
 • za pośrednictwem poczty.

Załączniki: • (34,50 kB)

  Załącznik nr 1

  Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Ilość odsłon podstrony: 1896
Informacja utworzona przez:
Data utworzenia informacji: 15/12/2005
Data ostatniej modyfikacji: 12/02/2015
Informację opublikował:
Numer bieżącej wersji: 9

Redakcja biuletynu | Informacje nieudostępnione w BIP | Statystyki serwera