Nagłówek strony
 
   

Karta informacyjna

Sprawa

Sprzedaż nieruchomości

Podstawa prawna

 • art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami),
 • art. 28 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. 2014 r., poz. 518 ze zmianami)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz. U. 2014 r. poz. 1490),

Wymagane dokumenty

Wniosek o sprzedaż nieruchomości

Opłaty

Bez opłat

Termin odpowiedzi

Do 30 dni

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Gospodarki Nieruchomościami
ul. Wrocławska 256, pok. 3
Joanna Rączkiewicz, tel. +48 65 5752116

Tryb odwoławczy

Nie ma trybu odwoławczego

Uwagi

Sprzedaż nieruchomości następuje na wniosek osoby zainteresowanej w drodze przetargowej lub bezprzetargowej. Procedura przygotowania nieruchomości do zbycia trwa około 6 miesięcy. Na zbycie nieruchomości każdorazowo wyraża zgodę Rada Miejska w drodze uchwały.

Nieruchomość może być zbyta bezprzetargowo, jeżeli:

 1. jest zbywana na rzecz osoby, której przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu,
 2. zbycie następuje miedzy Skarbem Państwa a jednostką samorządu terytorialnego,
 3. jest zbywana na rzecz osób prowadzących działalność charytatywną, na cele nie związane z działalnością zarobkową,
 4. zbycie następuje w drodze zamiany lub darowizny,
 5. nabywa ją jej użytkownik wieczysty,
 6. na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, jeżeli nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość,
 7. stanowi wkład niepieniężny do spółki /aport/,
 8. jest zbywana na rzecz zarządzającego specjalną strefą ekonomiczną, na terenie której jest położona,
 9. przedmiotem zbycia jest udział w nieruchomości, a zbycie następuje na rzecz innych współwłaścicieli nieruchomości,
 10. jest zbywana na rzecz kościołów i związków wyznaniowych mających uregulowane stosunki z państwem na cele działalności sakralnej,
 11. jest zbywana pod budownictwo mieszkaniowe lub realizację urządzeń infrastruktury technicznej albo innych celów publicznych, realizowanych przez podmioty dla których są to cele statutowe, a także gdy sprzedaż następuje na rzecz osoby, która dzierżawi nieruchomość, na podstawie umowy zawartej co najmniej na 10 lat, jeżeli nieruchomość ta została zabudowana na podstawie zezwolenia na budowę.

Załączniki:


Ilość odsłon podstrony: 1480
Informacja utworzona przez:
Data utworzenia informacji: 04/08/2005
Data ostatniej modyfikacji: 17/02/2015
Informację opublikował:
Numer bieżącej wersji: 8

Redakcja biuletynu | Informacje nieudostępnione w BIP | Statystyki serwera