Nagłówek strony
 
   

Karta informacyjna

Sprawa

Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców

Podstawa prawna

  • art.18 ust. 2 pkt 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami),
  • art. 34 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. 2014 r., poz. 518 ze zmianami)
  • Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t.j. Dz. U. 2000, Nr 80 poz. 903 ze zmianami),

Uchwał Rady Miejskiej w Gostyniu:

  • ·XXII/350/2012 z dnia: 09/11/2012 w sprawie: sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy Gostyń
  • XXXVII/560/2014 z dnia: 9 maja 2014 r. w sprawie: ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXII/352/12 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 9 listopada 2012 roku w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy Gostyń na lata 2013 – 2017

Wymagane dokumenty

Wniosek o sprzedaż lokalu mieszkalnego

Opłaty

Bez opłat

Termin odpowiedzi

Do 30 dni

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Gospodarki Nieruchomościami
ul. Wrocławska 256, pok. 3
Joanna Rączkiewicz, tel. +48 65 5752116

Tryb odwoławczy

Nie ma trybu odwoławczego

Uwagi

Sprzedaż lokalu mieszkalnego następuje na wniosek najemcy w drodze bezprzetargowej. Procedura przygotowania lokalu do zbycia trwa do 6 miesięcy. Najemcy przysługuje pierwszeństwo nabycia oraz bonifikata od ceny sprzedaży lokalu w wysokości:

  • 30% ceny sprzedaży, jeśli lokal jest usytuowany w budynku wybudowanym do dnia 31.12.1989 roku,
  • 20% ceny sprzedaży, jeśli lokal jest usytuowany w budynku wybudowanym po dniu 01.01.1990 roku,
  • 65% ceny sprzedaży, jeśli w danym budynku znajdą nabywców wszystkie niesprzedane lokale.

W przypadku zbycia lokalu przed upływem 5 lat, licząc od dnia nabycia lub wykorzystania na cel inny niż mieszkaniowy, nabywca zobowiązany jest do zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji. Nie dotyczy to zbycia na rzecz osoby bliskiej.


Załączniki:


Ilość odsłon podstrony: 1401
Informacja utworzona przez:
Data utworzenia informacji: 09/08/2005
Data ostatniej modyfikacji: 17/02/2015
Informację opublikował:
Numer bieżącej wersji: 7

Redakcja biuletynu | Informacje nieudostępnione w BIP | Statystyki serwera