Nagłówek strony
 
   

Karta informacyjna

Sprawa

Podział nieruchomości

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014r. poz. 518 ze zmianami)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 roku w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. z 2004 roku Nr 268, poz. 2663)

Wymagane dokumenty

  • wniosek wszystkich współwłaścicieli lub współużytkowników wieczystych o wydanie decyzji zatwierdzającej projekt podziału,
  • projekt podziału nieruchomości (min. 4 egzemplarze + po 1 egzemplarzu dla każdego współwłaściciela lub współużytkownika wieczystego).

Opłaty

Bez opłat

Termin odpowiedzi

Do 30 dni

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Gospodarki Nieruchomościami
ul. Wrocławska 256, pok. 3
Joanna Rączkiewicz, tel. +48 65 5752116

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w sekretariacie Urzędu lub bezpośrednio w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami).

Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.

Uwagi

Wnioski o wydanie decyzji można otrzymać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami. Uprawomocnienie decyzji następuje po 14 dniach od daty jej doręczenia stronom, w przypadku nie wniesienia odwołania przez strony postępowania. Wnioski wraz z załącznikami składa się w sekretariacie Urzędu lub bezpośrednio w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami. W przypadku braku kompletu dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.


Załączniki:


Ilość odsłon podstrony: 1594
Informacja utworzona przez:
Data utworzenia informacji: 09/08/2005
Data ostatniej modyfikacji: 17/02/2015
Informację opublikował:
Numer bieżącej wersji: 9

Redakcja biuletynu | Informacje nieudostępnione w BIP | Statystyki serwera