Nagłówek strony
 
   

Karta informacyjna

Sprawa

Zameldowanie w drodze decyzji administracyjnej

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. Nr 217, poz. 1427 ze zm.), ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1628), ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.)

Wymagane dokumenty

Podanie z umotywowanym wyjaśnieniem, dlaczego wnioskodawca nie mógł tego obowiązku dokonać w trybie czynności materialno-technicznej oraz:

  • wypełniony formularz (druk) meldunkowy,
  • dokumenty motywujące konieczność zameldowania (np. zaświadczenie lekarskie, oświadczenie najemcy lokalu itp.),
  • tytuł prawny do lokalu, w którym zameldowanie ma nastąpić (do wglądu), którego kserokopię należy dołączyć do podania.

Opłaty

Opłata skarbowa za decyzję - 10 zł

W przypadku decyzji umarzającej postępowanie, wnioskodawca może zwrócić się do organu gminy o zwrot wniesionej opłaty.

Termin odpowiedzi

W ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane, nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Spraw Obywatelskich
ul. Wrocławska 256, pok. 15
Ewa Giernaś, tel. +48 65 5752135
Anna Kurczewska, Hanna Bartkowiak, tel. +48 065 5752134

Tryb odwoławczy

Odwołanie składa się za pośrednictwem Burmistrza do Wojewody w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.

Uwagi

O dokonaniu zameldowania w drodze decyzji organ gminy rozstrzyga, jeśli zgłoszone dane budzą wątpliwości.

Po złożeniu podania przeprowadza się postępowanie wyjaśniające polegające m. in. na przesłuchaniu stron i świadków wskazanych przez strony lub wezwanych z urzędu, przeprowadzeniu oględzin lokalu.


Załączniki:  • (27,50 kB)

    Załącznik nr 1

    Wniosek o zameldowanie w drodze decyzji administracyjnej

Ilość odsłon podstrony: 3050
Informacja utworzona przez:
Data utworzenia informacji: 16/06/2005
Data ostatniej modyfikacji: 12/03/2015
Informację opublikował:
Numer bieżącej wersji: 10

Redakcja biuletynu | Informacje nieudostępnione w BIP | Statystyki serwera