Nagłówek strony
 
   

Karta informacyjna

Sprawa

Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. Nr 217, poz. 1427 ze zm.)

Wymagane dokumenty

  • Dowód osobisty albo paszport.
  • Wypełniony odpowiedni formularz meldunkowy z potwierdzeniem pobytu dokonanym przez właściciela lokalu (domu) lub osobę dysponującą innym tytułem prawnym do lokalu (np. najemcę). Potwierdzenia pobytu dokonuje się w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia,
  • Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (do wglądu). Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być: wypis (odpis) z księgi wieczystej, akt notarialny, umowa najmu, decyzja administracyjna lub inny dokument potwierdzający prawo do lokalu.
  • W przypadku zgłoszenia meldunkowego przez pełnomocnika dodatkowo pisemne pełnomocnictwo do zameldowania oraz dowód osobisty lub paszport pełnomocnika.

Opłaty

Zgłoszenia meldunkowe nie podlegają opłacie.

Opłacie skarbowej w wysokości 17 zł podlega złożenie pełnomocnictwa do dokonania zgłoszenia meldunkowego. Opłacie skarbowej nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu. Składający pełnomocnictwo jest zobowiązany dołączyć dowód wniesienia opłaty skarbowej.

Termin odpowiedzi

Niezwłocznie

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Spraw Obywatelskich
ul. Wrocławska 256, pok. 15
Ewa Giernaś, tel. +48 65 5752135
Anna Kurczewska, Hanna Bartkowiak, tel. +48 065 5752134

Uwagi

  • Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest zobowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30 dniu od dnia przybycia.
  • Zameldowanie służy wyłącznie celom ewidencyjnym i ma na celu potwierdzenie faktu pobytu osoby w miejscu, w którym się zameldowała.
  • Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych czynności meldunkowych dokonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.
  • Zameldowania na pobyt czasowy obywatel polski dokonuje, jeśli przebywa poza miejscem pobytu stałego przez ponad 3 miesiące.


Załączniki:


Ilość odsłon podstrony: 484
Informacja utworzona przez:
Data utworzenia informacji: 10/03/2015
Informację opublikował:
Numer bieżącej wersji: 1

Redakcja biuletynu | Informacje nieudostępnione w BIP | Statystyki serwera