Nagłówek strony
 
   

Karta informacyjna

Sprawa

Zameldowanie i wymeldowanie na pobyt stały lub czasowy

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.)

Wymagane dokumenty

  • Dowód osobisty, a w uzasadnionych przypadkach inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości.
  • Osoba niepełnoletnia, nieposiadająca dokumentu stwierdzającego tożsamość, przedstawia odpis skrócony aktu urodzenia,
  • Wypełniony odpowiedni formularz meldunkowy z potwierdzeniem pobytu dokonanym przez właściciela lokalu (domu) lub osobę dysponującą innym tytułem prawnym do lokalu (np. najemcę). Potwierdzenia pobytu dokonuje się w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia.
  • Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (do wglądu). Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być: wypis z księgi wieczystej, akt notarialny, umowa najmu, decyzja administracyjna lub inny dokument potwierdzający prawo do lokalu.
  • Przy zameldowaniu na pobyt stały zaświadczenie o wymeldowaniu z dotychczasowego miejsca pobytu stałego (obowiązek ten nie dotyczy osób, które jednocześnie z zameldowaniem zgłaszają wymeldowanie z dotychczasowego miejsca pobytu).
  • W przypadku zgłoszenia meldunkowego przez pełnomocnika dodatkowo pisemne pełnomocnictwo do zameldowania/wymeldowania oraz dowód osobisty pełnomocnika, a w uzasadnionych przypadkach inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości.

Opłaty

Zgłoszenia meldunkowe nie podlegają opłacie.

Opłacie skarbowej w wysokości 17 zł podlega złożenie pełnomocnictwa do dokonania zgłoszenia meldunkowego. Opłacie skarbowej nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu. Składający pełnomocnictwo jest zobowiązany dołączyć dowód wniesienia opłaty skarbowej.

Termin odpowiedzi

Niezwłocznie

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Spraw Obywatelskich
ul. Wrocławska 256, pok. 15
Ewa Giernaś, tel. +48 65 5752135
Anna Kurczewska, Hanna Bartkowiak, tel. +48 065 5752134

Tryb odwoławczy

Nadzór nad działalnością gmin w zakresie realizacji obowiązków określonych w ustawie o ewidencji ludności i dowodach osobistych sprawuje wojewoda.

Uwagi

  • Osoba przebywająca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest zobowiązana zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące najpóźniej w 30 dniu. W przypadku zmiany miejsca pobytu należy dokonać zameldowania w ciągu 30 dni od daty powstania zmiany.
  • Zameldowanie ma charakter rejestracyjny.
  • Od dnia 31 grudnia 2012 r. w celu zameldowania na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące nie ma konieczności wymeldowania się w dotychczasowym miejscu pobytu (stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące) – wymeldowanie z poprzedniego miejsca pobytu następuje na podstawie formularza zgłoszenia zameldowania (na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące).


Załączniki:


Ilość odsłon podstrony: 3324
Informacja utworzona przez:
Data utworzenia informacji: 20/06/2003
Data ostatniej modyfikacji: 24/01/2013
Informację opublikował:
Numer bieżącej wersji: 7

Redakcja biuletynu | Informacje nieudostępnione w BIP | Statystyki serwera