Nagłówek strony
 
   

Karta informacyjna

Sprawa

Udostępnianie danych z rejestru mieszkańców gminy Gostyń lub z rejestru zamieszkania cudzoziemców

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. Nr 217, poz. 1427 ze zm.), rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2011 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców, rejestrów zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL (Dz. U. Nr 195, poz.1153 ze zm.), rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestrów zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego (Dz. U. Nr 243, poz. 1450 ze zm.)

Wymagane dokumenty

 • wypełniony formularz wniosku,
 • dowód dokonania opłaty,
 • wykazanie interesu prawnego do pozyskania danych – dołączenie kserokopii dokumentów świadczących o interesie prawnym oraz przedstawienie oryginałów tych dokumentów do wglądu)
 • uwiarygodnienie interesu faktycznego, jeśli brak interesu prawnego.

Opłaty

za udostępnienie danych jednostkowych – 31,- zł

Opłatę należy wnieść na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Gostyniu - Bank Zachodni WBK S.A. 51 1090 1258 0000 0000 2501 3864

Termin odpowiedzi

Do 7 dni od daty wpływu wniosku

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Spraw Obywatelskich
ul. Wrocławska 256, pok. 15
Ewa Giernaś, tel. +48 65 5752135
Anna Kurczewska, Hanna Bartkowiak, tel. +48 065

Tryb odwoławczy

Burmistrz wydaje decyzję administracyjną w przedmiocie udostępnienia danych osobowych tylko w przypadku odmowy udostępnienia.
Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Wielkopolskiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Uwagi

Zwolnione od opłaty są, przy wykonywaniu ich ustawowych zadań, następujące podmioty:

 • organy administracji publicznej, sądy, prokuratura,
 • organy Policji, Straży Granicznej, Służba Więzienna, Służba Kontrwywiadu Wojskowego, Służba Wywiadu Wojskowego, Służba Celna, Żandarmeria Wojskowa, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja Wywiadu, Biuro Ochrony Rządu, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Szef Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, organy wyborcze i straże gminne (miejskie),
 • komornicy sądowi – w zakresie niezbędnym do prowadzenia postępowania egzekucyjnego,
 • organy kontroli skarbowej i wywiadu skarbowego,
 • państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne oraz inne podmioty - w zakresie niezbędnym dla realizacji zadań publicznych określonych w odrębnych przepisach,
 • Polski Czerwony Krzyż - w zakresie danych osób poszukiwanych.

Odpłatnie dane udostępnia się:

 • osobom i jednostkom organizacyjnym - jeżeli wykażą w tym interes prawny,
 • jednostkom organizacyjnym - jeżeli po ich wykorzystaniu w celach badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej, dane te zostaną poddane takiej modyfikacji, która nie pozwoli na ustalenie tożsamości osób, których dane dotyczą,
 • innym osobom i jednostkom organizacyjnym - jeżeli uwiarygodnią one interes faktyczny w otrzymaniu danych, pod warunkiem uzyskania zgody osób, których dane dotyczą.


Załączniki: • (18,06 kB)

  Załącznik nr 1

  Wniosek o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców i rejestru PESEL

Ilość odsłon podstrony: 315
Informacja utworzona przez:
Data utworzenia informacji: 06/03/2015
Data ostatniej modyfikacji: 06/03/2015
Informację opublikował:
Numer bieżącej wersji: 2

Redakcja biuletynu | Informacje nieudostępnione w BIP | Statystyki serwera