Nagłówek strony
 
   

Karta informacyjna

Sprawa

Udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodem osobistym

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. Nr 167, poz. 1131 ze zm.), rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 75 ze zm.), rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (Dz. U. Nr 243, poz. 1452 ze zm.)

Wymagane dokumenty

 • wypełniony formularz wniosku,
 • dowód dokonania opłaty,
 • wykazanie interesu prawnego do pozyskania danych lub dokumentacji związanej z dowodem osobistym znajdującej się w posiadaniu gminy Gostyń – dołączenie kserokopii dokumentów świadczących o interesie prawnym oraz przedstawienie oryginałów tych dokumentów do wglądu)
 • uwiarygodnienie interesu faktycznego, jeśli brak interesu prawnego.

Opłaty

za udostępnienie danych jednostkowych – 31,- zł

Opłatę należy wnieść na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Gostyniu - Bank Zachodni WBK S.A. 51 1090 1258 0000 0000 2501 3864

Termin odpowiedzi

Do 7 dni od daty wpływu wniosku.

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Spraw Obywatelskich
ul. Wrocławska 256, pok. 15
Ewa Giernaś, tel. +48 65 5752135
Anna Kurczewska, Hanna Bartkowiak, tel. +48 065 5752134

Tryb odwoławczy

Burmistrz wydaje decyzję administracyjną w przedmiocie udostępnienia danych tylko w przypadku odmowy udostępnienia.
Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Wielkopolskiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia

Uwagi

Zwolnione od opłaty są, przy wykonywaniu ich ustawowych zadań, następujące podmioty:

 • sądy i prokuratura,
 • organy Policji, Komendant Główny Straży Granicznej, Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Szef Służby Wywiadu Wojskowego, organy Służby Celnej, Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej, Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szef Agencji Wywiadu, Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Szef Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych,
 • wywiad skarbowy,
 • inne podmioty – jeżeli realizują zadania publiczne na podstawie ustaw szczególnych.

Odpłatnie dane udostępnia się innym podmiotom - jeżeli:

 • wykażą w tym interes prawny, lub
 • wykażą w tym interes faktyczny, pod warunkiem uzyskania zgody osób, których dane dotyczą.


Załączniki: • (235,45 kB)

  Załącznik nr 1

  Wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych


 • (233,15 kB)

  Załącznik nr 2

  Wniosek o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym

Ilość odsłon podstrony: 364
Informacja utworzona przez:
Data utworzenia informacji: 06/03/2015
Data ostatniej modyfikacji: 06/03/2015
Informację opublikował:
Numer bieżącej wersji: 2

Redakcja biuletynu | Informacje nieudostępnione w BIP | Statystyki serwera