Nagłówek strony
 
   

Karta informacyjna

Sprawa

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Podstawa prawna

art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 z późniejszymi zmianami)

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

 1. dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu, stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,
 2. pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
 3. decyzję właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu (lokalu),
 4. zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Opłaty

Opłata roczna:
- piwo 525 zł
- wino 525 zł
- wódka 2100 zł

konto:

Bank Zachodni WBK SA 1 O/Gostyń

nr 51 1090 1258 0000 0000 2501 3864

Termin odpowiedzi

do 30 dni

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Spraw Obywatelskich
ul. Wrocławska 256, pok. 3
Maria Dziubałka, tel. +48 65 5752166

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie , za pośrednictwem Burmistrza Gostynia.

Uwagi

W przypadku udzielenia zezwolenia wnioskodawca odbiera decyzję osobiście oraz opłaca stosowną opłatę, w zależności od rodzaju zezwolenia.

Zezwolenie cofa się w przypadku:

1. nieprzestrzegania określonych w ustawie zasad i warunków sprzedaży napojów alkoholowych , a w szczególności:

a) sprzedaży i podawania alkoholu osobom nieletnim, nietrzeźwym, na kredyt lub pod zastaw,

b) sprzedaży i podawania napojów alkoholowych z naruszeniem zakazów określonych w art. 14 ust. 3 i 4 ustawy,

2. powtarzającego się co najmniej dwukrotnie w okresie 6 miesięcy, w miejscu sprzedaży lub najbliższej okolicy, zakłócania porządku publicznego w związku ze sprzedażą napojów alkoholowych przez dany punkt sprzedaży, gdy prowadzący ten punkt nie powiadamia organów powołanych do ochrony porządku publicznego,

3. wprowadzenia do sprzedaży napojów alkoholowych pochodzących z nielegalnych źródeł,

4. przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu o wartości sprzedaży napojów alkoholowych,

5. popełnienia przestępstwa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez osobę odpowiedzialną za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie,

6. orzeczenia wobec przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną albo osoby odpowiedzialnej za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej objętej zezwoleniem.

Przedsiębiorca, któremu cofnięto zezwolenie może wystąpić z wnioskiem o ponowne wydanie zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 3 lat od wydania decyzji o jego cofnięciu.

Zezwolenie wygasa w przypadku:

likwidacji punktu sprzedaży,

♦ upływu terminu ważności zezwolenia,

♦ zmiany rodzaju działalności punktu sprzedaży,

♦ zmiany składu osobowego wspólników spółki cywilnej,

♦ niezłożenia oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku poprzednim do dnia 31 stycznia lub nie dokonania opłaty w ustawowo określonych wysokościach i terminach (w tym wypadku przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło może wystąpić o ponowne wydanie zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia).


Załączniki: • (48,00 kB)

  Załącznik nr 1

  Wniosek o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych


 • (27,50 kB)

  Załącznik nr 2

  Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych

Ilość odsłon podstrony: 1492
Informacja utworzona przez:
Data utworzenia informacji: 27/06/2005
Data ostatniej modyfikacji: 29/01/2013
Informację opublikował:
Numer bieżącej wersji: 7

Redakcja biuletynu | Informacje nieudostępnione w BIP | Statystyki serwera