Nagłówek strony
 
   
» Jak korzystać z BIP : Jak załatwić sprawę ? : Akta Urzędu Stanu Cywilnego : Zawarcie związku małżeńskie...

Karta informacyjna

Sprawa

Zawarcie związku małżeńskiego przezd kierownikiem USC

Podstawa prawna

art. 1 § 1, art. 3-15 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 788).; oraz art. 12, art. 53-56 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity z 2011 r., Nr 212, poz. 1264).

Wymagane dokumenty

W przypadku panny i kawalera:

 • odpisy skrócone aktu urodzenia - dla osób urodzonych poza Gostyniem
 • do wglądu - dokumenty stwierdzające tożsamość*

w przypadku osób rozwiedzionych:

 • odpisy skrócone aktu urodzenia - dla osób urodzonych poza Gostyniem
 • odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o jego rozwiązaniu lub sentencję wyroku sądu
 • do wglądu – dokumenty stwierdzające tożsamość*

w przypadku wdowców:

 • odpisy skrócone aktu urodzenia dla osób urodzonych poza Gostyniem
 • odpis aktu zgonu małżonka
 • do wglądu dokumenty stwierdzające tożsamość*

* w przypadku paszportu – zaświadczenie o zameldowaniu

w przypadku, gdy jedną z osób jest cudzoziemiec:

 • odpis aktu urodzenia wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego
 • zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa wydane przez właściwy organ w kraju cudzoziemca lub przedstawicielstwo dyplomatyczne albo postanowienie sądu rejonowego zwalniające od obowiązku przedłożenia zaświadczenia o zdolności prawnej
 • do wglądu – dowody tożsamości (paszport; w przypadku zamieszkania w Polsce na stałe karta stałego pobytu; w przypadku pobytu czasowego ważna wiza lub inny dokument uprawniający do pobytu w Polsce w przypadku możliwości wjazdu na zasadach bezwizowych)

Opłaty

 • za sporządzenie aktu małżeństwa – 75,00 zł (uiszczona w dniu zawarcia małżeństwa)
 • za zapewnienie – 5,00 zł
 • za każdy załącznik - 0,50 zł

Termin odpowiedzi

Niezwłocznie

Jednostka odpowiedzialna

Urząd Stanu Cywilnego
Ratusz, Rynek 2, pok. 4
Halina Matyla, tel. +48 65 5752161
Magdalena Kozyra, tel. +48 065 5752162

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Uwagi

Osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński winny zgłosić się na co najmniej miesiąc i jeden dzień przed planowanym terminem ślubu w USC, Rynek 2, pok. nr 4-7.

Ilość odsłon podstrony: 1047
Informacja utworzona przez:
Data utworzenia informacji: 20/02/2012
Data ostatniej modyfikacji: 16/02/2015
Informację opublikował:
Numer bieżącej wersji: 3

Redakcja biuletynu | Informacje nieudostępnione w BIP | Statystyki serwera