Nagłówek strony
 
   
» Jak korzystać z BIP : Jak załatwić sprawę ? : Akta Urzędu Stanu Cywilnego : Zawarcie związku małżeńskie...

Karta informacyjna

Sprawa

Zawarcie związku małżeńskiego przed duchownym

Podstawa prawna

art. 8 § 1, 2, 3 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 788).; oraz art. 7 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity z 2011 r., Nr 212, poz. 1264) w powiązaniu z art. 10 Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską podpisanego w Warszawie w dniu 28 lipca 1993 r. (Dz. U. 1998 r., Nr 51, poz. 318).

Wymagane dokumenty

W przypadku panny i kawalera:

 • odpisy skrócone aktu urodzenia
 • do wglądu - dokumenty stwierdzające tożsamość*

w przypadku osób rozwiedzionych:

 • odpisy skrócone aktu urodzenia
 • odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o jego rozwiązaniu lub sentencję wyroku sądu
 • do wglądu – dokumenty stwierdzające tożsamość*

w przypadku wdowców:

 • odpisy skrócone aktu urodzenia,
 • odpis aktu zgonu małżonka,
 • do wglądu dokumenty stwierdzające tożsamość*

* w przypadku paszportu – zaświadczenie o zameldowaniu

w przypadku gdy jedną z osób jest cudzoziemiec

 • odpis aktu urodzenia wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego
 • zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa wydane przez właściwy organ w kraju cudzoziemca lub przedstawicielstwo dyplomatyczne albo postanowienie sądu rejonowego zwalniające od obowiązku przedłożenia zaświadczenia o zdolności prawnej
 • do wglądu – dowody tożsamości (paszport; w przypadku zamieszkania w Polsce na stałe – karta stałego pobytu; w przypadku pobytu czasowego – ważna wiza lub inny dokument uprawniający do pobytu w Polsce w przypadku możliwości wjazdu na zasadach bezwizowych)

Opłaty

Opłata skarbowa:

 • za sporządzenie aktu małżeństwa – 84,00 zł
 • za zapewnienie – 5,00 zł

Termin odpowiedzi

Niezwłocznie

Jednostka odpowiedzialna

Urząd Stanu Cywilnego
Ratusz, Rynek 2, pok. 4
Halina Matyla, tel. +48 65 5752161
Magdalena Kozyra, tel. +48 065 5752162

Tryb odwoławczy

Wniosek do Wojewody Wielkopolskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia pisma Kierownika USC o przyczynach odmowy.

Uwagi

Osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński przed duchownym winny zgłosić się oboje do USC w celu wydania zaświadczenia. Zaświadczenie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa ważne jest przez trzy miesiące od daty jego wystawienia. Sprawy załatwiane są w USC, Rynek 2, pok. 4-7, tel. (0-65) 5752161; 5752162

Ilość odsłon podstrony: 623
Informacja utworzona przez:
Data utworzenia informacji: 20/02/2012
Data ostatniej modyfikacji: 16/02/2015
Informację opublikował:
Numer bieżącej wersji: 4

Redakcja biuletynu | Informacje nieudostępnione w BIP | Statystyki serwera