Nagłówek strony
 
   
» Jak korzystać z BIP : Gmina : Ochrona środowiska : Formy ochrony przyrody

Formy ochrony przyrody

Północną część gminy obejmuje Krzywińsko-Osiecki Obszar Chronionego Krajobrazu powołany w 1992 roku. Obszar ten wyróżniający się urozmaiconą rzeźbą terenu zawiera w sobie niemal cały potencjał lasów i większość użytków zielonych gminy. Za jego ochroną przemawiają też występujące tu zbiorniki wód podziemnych oraz znaczny udział gruntów przepuszczalnych sprzyjających infiltracji zanieczyszczeń.

Na terenie Krzywińsko-Osieckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu w miejscowości Stary Gostyń znajduje się jedyny w gminie rezerwat przyrody "Torfowisko źródliskowe w Starym Gostyniu" o powierzchni 3,58 ha utworzony w 1963r. Torfowisko leży w rynnie polodowcowej, do której po głębiej położonej warstwie nieprzepuszczalnych iłów spływa z sąsiednich stoków woda bogata w związki wapnia. Woda ta zasila rezerwat oraz składa na jego terenie wapno łąkowe, które przed około 50 laty było wydobywane i używane do wapnowania pól.
W rezerwacie występuje około 250 gatunków roślin naczyniowych i zarodnikowych z typowo wykształconym zespołem situ tępokwiatowego i jego ogniwami sukcesyjnymi. Do rzadkich i bardzo rzadkich roślin należą:

 • marzyca ruda,
 • sit tępokwiatowy,
 • turzyca Davalla,
 • turzyca dwupienna,
 • lipiennik Loesela,
 • pływacz drobny,
 • pływacz pośredni,
 • tłustosz pospolity,
 • ponikło skąpokwiatowe.

Dobrze wykształcona jest też warstwa mszysta, w której występują między innymi reliktowe gatunki glacjalne i gatunki wapieniolubne. Rezerwat posiada też ciekawą i urozmaiconą faunę. Ma on wyjątkowe znaczenie dla nauki i należy do rzędu najcenniejszych obiektów przyrodniczych Wielkopolski.

Ponadto w latach 1954-1996 uznano 20 obiektów przyrodniczych za pomniki przyrody. Z reguły są to pojedyncze drzewa, rzadziej grupy drzew, z jednym wyjątkiem (lipa w Dusinie) są to dęby. W jednym przypadku za pomnik uznano wszystkie drzewa w parku w Kosowie. W dwóch przypadkach (Czajkowo i Tworzymirki) za pomnik uznano głazy narzutowe.

Ochronie podlegają też trzy parki miejskie w Gostyniu oraz wiejskie w Kosowie, Krajewicach, Goli, Dusinie, Czachorowie, Osowie, Ziółkowie, Witoldowie i Tworzymirkach.

Rozległy obszar na terenie gminy zajmuje Gostyński Główny Zbiornik Wód Podziemnych wymagający najwyższej ochrony.

Ochronie podlegają też obszary występowania udokumentowanych złóż surowców. Na terenie gminy dotyczy to złóż torfu oraz piasków i żwirów.

Najbliższe obszary zaliczone do obszarów Natura 2000 to :

 • Zbiornik Wonieść PLB 300005 jako obszar specjalnej ochrony ptaków -oddalony ok. 20 km na północny zachód,
 • Zachodnie Pojezierze Krzywińskie PLH 300014 jako specjalny obszar ochrony siedlisk - oddalony ok. 16 km na zachód.
Ilość odsłon podstrony: 6382
Informacja utworzona przez:
Data utworzenia informacji: 01/07/2003
Data ostatniej modyfikacji: 21/12/2011
Informację opublikował:
Numer bieżącej wersji: 4

Redakcja biuletynu | Informacje nieudostępnione w BIP | Statystyki serwera